Tao Te Ching translated from Finnish to English

Table of Contents

Painting of Laozi
Tao Te Ching was written by Laozi circa 700 BC (pictured). Artwork is CC-BY 4.0 by artist and uploader Noasaurus

This English translation (©) is by Mr. Juho Kunsola and was translated over a time period from 2005 to 2016 using the 1925 Finnish translation by Mr. Pekka Ervast as the sole source. Mr. Ervast did his brilliant Finnish translation based on western sources.

What motivated me to do this work was that the English language versions of this world philosophical gem floating around the Internet seemed a bit dim to me when compared with Mr. Ervast’s translation.

Maximum fidelity to communicate the content unchanged has been my guideline in this work.  If I find time I will iterate over the 81 chapters with help of autotranslators from Chinese, which was not a possibility for Mr. Ervast in the 1920’s when he did his work.

Before I began the translation task I contacted Ruusu-Ristin Kirjallisuusseura ry. to inquire about permission to do this translation work and they said “Ok, go ahead.”, so there should be no problem in publishing this translation as a book if I find a publisher.

#buythebook #ISBN 951-8995-01-X
#buythebook #ostakirja #ISBN 951-8995-01-X

The Finnish translation is available in

Versions available on the Internet

In Chinese / 中文

 1. 老子 by Laozi‘ (PD), released in 2007 on Project Gutenberg
 2. 道德經 by Laozi‘ (PD), released in 2005 on Project Gutenberg

In English

 1. THE TAO TEH KING, OR THE TAO AND ITS CHARACTERISTICS by Lao-Tse‘ (1891)
 2. (Public Domain, Life+100) translated by James Legge, a Scottish sinologist, missionary, and scholar in the 1800’s. This translation was originally published in Sacred Books of the East, Vol. 39 (1891)  Also available on Wikisource. Also available as an audio book read by Eric S. Piotrowski at Project Gutenberg.
 3. Translation:Tao Te Ching‘ by volunteer translators of Wikisource (2006-ongoing). Released under dual licensing: GFDL and CC BY-SA 2.0.
 4. Dao De Jing by Lao Zi – A Minimalist Translation‘ translated by Bruce R. Linnell, PhD (©), released in 2015 at Project Gutenberg.

Français

 1. Tao Te King, traduction de Stanislas Julien‘ (1842)
 2. Le Tao de Laotseu (Traduction de Pouvoirville)‘ (1894)
 3. Le Livre de la Voie et de la Ligne-droite‘ (1900) translation from Chinese by Alexandre Ular.
 4. Lao-tseu traduit par Jules Besse‘ (1909).
 5. Œuvre de Lao-tseu‘ (1913) translation by Léon Wieger.
 6.  ‘Tao Te King par Lao-tseu‘ Audiolivre complet en français dans Wikimedia Commons. Text version not known as of now. Recorded and CC BY-SA-3.0 licensed in 2007 by Augustin Brunault for LitteratureAudio.com.

The Book of the Way of Virtue

Known by the names

Dàodéjīng (Pinyin romanization)

Tao Te King (Wade-Giles romanization)

道德经– (中文 / Chinese)

Tao Te Ching (Wikipedia)

Written by Laozi circa 700 BC

Chapter 1. Definition of Tao

In English - Chapter 1. Definition of TaoSuomeksi - Luku 1. Taon määritys.
The Tao that can be defined is not the Eternal Tao.

The name that can be mentioned is not the true name of the Tao.

The Tao that was before heaven and earth is the nameless unbeing. The named being is the Mother of all beings.

This is why human seeks the First Mysterion of the unbeing when the being shows him what was born of the unbeing.


The being and the unbeing are one in all but name.

This sameness of the seeming opposites I call the Depth, the Great bottomlessness, the Open Door of Wondering.
Se Tao, jota voidaan määritellä, ei ole Ikuinen Tao.

Se nimi, joka voidaan mainita, ei ole Taon todellinen nimi.

Se Tao, joka oli ennen taivasta ja maata, on nimetön ei-olevainen. Nimellinen olevainen on kaikkien olioiden Äiti.

Sentähden ihminen etsii ei-olevaisen Ensimäistä Mysteriota, kun olevainen näyttää hänelle, mitä ei-olevaisesta on syntynyt.

Olevainen ja ei-olevainen ovat yhtä kaikessa muussa kuin nimessä.

Tätä näennäisten vastakohtien samaisuutta minä nimitän Syvyydeksi, suureksi Pohjattomuudeksi, Kummastuksen Avonaiseksi Oveksi.

Yin and Yang symbol
The Ying and Yang symbol is ineligible for copyright so it was correctly placed under public domain by maker of this copy (Commons:User:Klem). These actually exist in the nature. You just need to pay close attention, know where to look for and get really lucky.

Chapter 2. Becoming perfect

In English - Chapter 2. Becoming perfectSuomeksi - Luku 2. Täydelliseksi tuleminen.
When the world speaks of the beauty of beauty then ugliness is defined in the same.

When good is seen as good then evil is also immediately clear.

Thus being and unbeing both awaken each other; same as difficult and easy, distant and near, high and low, sounding and tinkling, head of the troop and the follower.

A wise one deals only with what is unprejudiced.

He teaches without using words; he works effortlessly, he produces without owning; he acts without seeking the fruits of labor; he finishes his tasks without borrowing; and as he does not claim anything to be his, it cannot be said that he would ever lose anything.
Kun maailma puhuu kauneuden kauneudesta, silloin on rumuuskin samassa määritelty.

Kun hyvyys nähdään hyväksi, on pahakin heti selvänä.

Siten olevainen ja ei-olevainen kumpikin herättää toisen esiin; samoinkuin vaikea ja helppo, kaukainen ja läheinen, korkea ja matala, kimakka ja kumea, edellä kulkeva ja jälessä seuraava.

Viisas on ainoastaan tekemisissä sen kanssa, mikä on ennakkoluulotonta.

Hän opettaa käyttämättä sanoja; hän työskentelee ponnistamatta; hän valmistaa omistamatta; hän toimii etsimättä toiminnan hedelmiä; hän suorittaa työnsä valmiiksi ottamatta lainaa; ja kun ei hän väitä mitään omakseen, ei voi sanoa hänen milloinkaan menettävän mitään.


Chapter 3. Calming people

In English - Chapter 3. Calming peopleSuomeksi - Luku 2. Ihmisten tyynnyttäminen
Envy is avoided when people are not placed apart based on merit.

Theft is avoided when riches are not valued.

Calm stays the mind when not looking for stimulants for the senses.

That is how the wise one rules, by freeing his heart of lusts; by giving his stomach enough satisfaction, rest for his muscles and strengthening for his bones; by protecting the world from knowledge of evil and thus its lusts and by scaring the knowers of evil from using it.

Though his non-action he acts and this is how he rules all.
Kateus vältetään, kun ei tehdä eroa ihmisten välillä ansion nojalla.

Varkaus estyy, kun ei kalleuksiin panna arvoa.

Rauhaisana pysyy mieli, kun ei etsitä aistimien kiihdykkeitä.

Siten viisas hallitsee, vapauttamalla sydämensä himoista; antamalla vatsalleen tarpeeksi tyydytystä, lihaksilleen lepoa ja vahvistusta luillensa; varjelemalla maailmaa pahan tiedolta ja siten sen himoilta ja pelottamalla pahan tietäjiä sitä käyttämästä.

Ei-toimintansa kautta hän toimii ja siten hän kaikkia hallitsee.[1]

Vrt. Bhagavad-Gitâ eli Herran laulu, viides keskustelu: ”Toiminnasta kieltäytymisen tie”. Siv. 70–76.


Chapter 4. Innocent

In English - Chapter 4. InnocentSuomeksi - Luku 4. Syytön
The Tao is boundless; its depth is the origin of all being.

It makes edgy objects smooth; it yields order from disorder; it dims brightness, it is wholly silent and clean.

I don’t know who gave birth to it. It is older than God.
Tao on rajaton; sen syvyys on kaiken olevaisen alku.

Se tekee särmäiset kappaleet pyöreiksi; se saa aikaan järjestyksen epäjärjestyksestä; se pimentää loistavuuden, se on kokonaan hiljaa ja puhdas.

En tiedä, kuka sen synnytti. Se on vanhempi Jumalaa.


Chapter 5. The value of emptiness

In English - Chapter 5. Value of emptinessSuomeksi - Luku 5. Tyhjyyden arvo
Not heaven nor earth have special preference; they consider all humans and beings as holy sacrificial figures.¹

A wise one makes not differentiation; he considers all humans as beings made for holy purposes.

Heavenly space is like bellows; even if it doesn’t contain anything solid, it never collapses onto itself and the more is put into movement, the more it gives birth.

But an inflated human soon deflates.

There is nothing better than self-control.
Ei taivas eikä maa tunne erityistä mieltymystä; ne pitävät kaikkia ihmisiä ja olioita pyhinä uhrikuvina.¹

Viisas ihminen ei tee mitään eroa; hän pitää kaikkia ihmisiä olioina, jotka ovat tehdyt pyhiä tarkoituksia varten.

Taivaallinen avaruus on kuin palkeet; vaikka se ei sisällä mitään kiinteätä, ei se milloinkaan sorru kokoon, ja mitä enemmän se joutuu liikkeeseen, sitä enemmän se synnyttää.

Mutta paisunut ihminen tyhjentyy pian.

Itsehillintää parempi ei ole mikään.
1) Mr. Ervast: “Actually dogs made of straws that were used in sacrificial rites in the dry season. To the Logos i.e. the aware creative God all manifested life, humans, gods, animals and “lifeless” beings exist only as thought-images born from his sacrifice."1) Ervast: "Oik. oljesta tehtyinä koirina, joita käytettiin uhritoimituksissa kuivana vuoden aikana. Logoksen eli luovan jumalan tajunnalle koko ilmennyt elämä, ihmiset, jumalat, eläimet ja ”elottomat” oliot esiintyvät vain hänen uhrautumisestaan syntyneinä ajatuskuvina."


Chapter 6. The origin of beings

In English - Chapter 6. The origin of beingsSuomeksi -6. Olioiden alku
Like the stream of the valley never dries, so the basic essence of the existing never dries.

I call it the Mother-depth.

The movement of the Mother-depth I call the parturient of the heaven and the earth.

Forever it stays, and moves without destination¹.
Kuten laakson virta, niin olevaisen perusolemuskin on kuivumaton.


Minä sanon sitä Äitisyvyydeksi.

Äitisyvyyden liikuntoa sanon taivaan ja maan synnyttäjäksi.


Ainiaan se pysyy, ja liikkuu ilman päämäärää.¹
1) Mr. Ervast: “This reminds us of the Indian sankhya-philosopy’s understanding of prakriti i.e. the female eternally creative basic essence.”1) Ervast: "Tässä tulee mieleen indialaisen sankhya-filosofian käsitys prakritin eli aineen alati luovasta naisellisesta perusolemuksesta."


Chapter 7. Concealing light

In English - Chapter 7. Concealing lightSuomeksi - Luku 7. Valon salaaminen
Both heaven and earth stay a long time.

What makes them so durable is their disregard of the longevity of their lives.

This why they stay.

So the wise man who does not care about himself is the greatest among men; even though he does not tend after himself he stays.

He is the most unselfish and therefore he stays the safest.
Sekä taivas että maa pysyvät kauan aikaa.

Se mikä saattaa ne niin kestäviksi, on niiden välinpitämättömyys pitkästä elämästään.

Sentähden ne pysyvät.

Siten viisas, joka on itsestään välittämätön, kuitenkin on suurin ihmisten joukossa; ja vaikkei hän huolehdi itsestään, hän kuitenkin säilyy.

Hän on kaikkein epäitsekkäin ja sentähden – kaikkein paraimmassa turvassa.


Chapter 8. The inexpensive nature

In English – Chapter 8. The inexpensive natureSuomeksi - Luku 8. Huokea luonto
Greatest virtue is like water.

Water is good for everything.

It can pass through to even the most unreachable places effortlessly.

That is why it is like the Tao.

It is virtuous like the heart by being deep.

By exposing itself it has the virtue of love.

It is virtuous like speech being trustworthy.

It is virtuous like like the government cleaning and arranging.

It is virtuous like a servant in his ability.

It is virtuous, like action, by always arriving at the right moment.

And because it does not compete, it does not have enemies.
Suurin hyve on kuin vesi.

Vesi on kaikkeen hyvä.

Se pääsee pääsemättömimpiinkin paikkoihin vaivatta.


Sentähden se on Taon kaltainen.

Se on hyveellinen niinkuin sydän olemalla syvä.

Antamalla itsensä alttiiksi on sillä rakkauden hyve.

Se on hyveellinen kuin puhe olemalla luotettava.

Se on hyveellinen kuin hallitus puhdistaessaan ja järjestäessään.

Se on hyveellinen kuin palvelija kyvykkyydessään.

Se on hyveellinen kuin toiminta saapumalla aina oikeaan aikaan.

Ja koska se ei kilvoittele, ei sillä ole vihamiehiä.


Chapter 9. Building equality

In English - Chapter 9. Building equalitySuomeksi - Luku 9. Yhdenvertaisuuden rakentamista
It is best to refrain from pursuing riches.

Constant using and sharpening wears down even the most durable object.

If the house is full of jewels who guards them?

Riches and honor bring trouble and pride.

To retreat when the good deed is done and honor is approaching – behold the way of the heaven.
On parasta pidättäytyä rikkauden tavoittelemisesta.

Alituinen käytteleminen ja teroittaminen kuluttaa loppuun kestävimmänkin kappaleen.

Jos talo on jalokiviä täynnä, kuka niitä suojelee?

Rikkaus ja kunnia tuottavat huolta sekä ylpeyttä.

Vetäytyä takaisin, kun hyvä työ on tehty ja kunnia on lähestymäisillään, – kas siinä taivaan tie.


Chapter 10. What is possible

In English - Chapter 10. What is possibleSuomeksi - Luku10. Mikä on mahdollista
By preserving the natural and spiritual powers and virtues it is possible to persist.

By restraining lusts and letting nobility rule it is possible to stay a child¹.

By cleansing the eye of the soul of the unclean it is possible to stay unpolluted.

By guiding people with love it is possible to stay unknown.

By constantly moving the gates of heaven it is possible to stay without rust.

By being transparent on all sides it is possible to wander unnoticed.

To bring forth and preserve, to produce without owning, to act without hoping for a reward and to proliferate without being excessively spent – this is of the highest virtue.
Säilyttämällä luonnolliset ja henkiset voimansa ja hyveensä on mahdollista olla häviämättä.

Himoja hillitsemällä ja antamalla jalouden hallita on mahdollista pysyä lapsena.¹

Puhdistamalla sielun silmää epäpuhtaasta on mahdollista pysyä saastuttamattomana.

Ohjaamalla ihmisiä rakkauden avulla on mahdollista pysyä tuntemattomana.

Lakkaamatta käyttämällä taivaan portteja on mahdollista säilyä ruosteelta.

Olemalla kaikilta puolin läpinäkyvä on mahdollista vaeltaa huomaamattomana.

Tuoda esiin ja säilyttää, valmistaa omistamatta, toimia toivomatta palkintoa ja levittäytyä tuhlautumatta – tämä on korkeinta hyvettä.
1) Mr Ervast’s Bible-byte: “If you don’t come like children…” / “Jollette tule niinkuin lapset…” probably Matt 18 but not sure because I don’t have what was the Bible in 1925.1) ”Jollette tule niinkuin lapset...”


Chapter 11. Usefulness of emptiness

In English - Chapter 11. Usefulness of emptinessSuomeksi - Luku 11. Tyhjyyden hyöty
The thirty spokes of the wheel that are joined in the center are made useful by the hollow in the middle where emptiness reigns.

Vessels made of clay are useful because of their hollowness.

Doors and windows are of use to the building because they are taken away from the wall.

Being is meritorious, but non-being is useful.
Vaununpyörän kolmekymmentä puolapuuta, jotka yhtyvät keskukseen, tekee hyödyllisiksi keskellä oleva läpi, missä tyhjyys vallitsee.

Savesta tehdyt astiat ovat hyödyksi onttoutensa tähden.

Ovet ja akkunat ovat rakennukselle hyödyksi, sentähden että ne ovat otetut seinästä pois.

Olevainen on siis ansiokas, mutta ei-olevainen on hyödyksi.


Chapter 12. Closing doors

In English - Chapter 12. Closing doorsSuomeksi - Luku 12. Ovien sulkeminen
Light blinds the eyes of human. Sound deafens his ears. Taste corrupts the palate. Hunting makes man wild and treasures test him.

This is why the wise man takes care of his soul and not his senses.

His senses he neglects but his soul he takes with both hands.
Valo sokaisee ihmisen silmät; ääni tekee hänet kuuroksi; maku turmelee suulaen; metsästys tekee ihmisen villiksi; ja kalleudet koettelevat häntä.

Sentähden viisas pitää sielustaan huolta eikä aistimista.

Aistimensa hän laiminlyö, mutta sielun hän ottaa molempiin käsiinsä.


Chapter 13. Stopping from falling to low places

In English - Chapter 13. Stopping from falling to low placesSuomeksi - Luku 13. Lankeemisen estäminen
Honor and shame are equally frightening.

Happiness and unhappiness are to do with the bodily personality.

This is what is said of honor and shame: Shame is humiliation that is feared be it near or far.

Thus honor and shame cannot be separated from the fear that they both evoke.

This is what is said of happiness and unhappiness: they deal only with the bodily personality and only through it they are manifested.

For how could I without a body suffer unhappiness or it’s opposite?

This is why with good luck may man rule the world for a while.

But with the power of love he may rule the world forever.
Kunnia ja häpeä ovat yhtä pelottavia.

Onni ja onnettomuus ovat tekemisissä ruumiillisen personallisuuden kanssa.

Tämä on mitä kunniasta ja häpeästä sanotaan: häpeä on nöyryytystä, jota pelätään, olkoon se lähellä tai kaukana.

Siten kunniata ja häpeätä ei voi eroittaa pelosta, jota ne molemmat saavat aikaan.

Tämä on mitä onnesta ja onnettomuudesta sanotaan: ruumiillista personallisuutta vain onni ja onnettomuus kohtaavat ja sen kautta ne tulevat.

Sillä kuinka minä ilman ruumista voisin kärsiä onnettomuutta tai sen vastakohtaa?

Sentähden hyvän onnen sattuman kautta saattaa ihminen jonkun aikaa hallita maailmaa.

Mutta rakkauden voimalla saattaa hän hallita maailmaa ainiaan.


Chapter 14. Praising emptiness

In English - Chapter 14. Praising emptinessSuomeksi - Luku 14. Tyhjyyden ylistäminen
Smoothness is what cannot be seen when looking at it.

Silence is what cannot be heard when listening to it.

Rarity is what cannot be touched when trying to do so.

As these are inseparable from each other, they can be considered one – Tao¹.

It is not lit in height nor dark at low down.

Boundless in its action, yet nameless. Going out it goes into itself.

This is the manifestation of the non-manifested’s form.

This is the unmeasured mystery. Going in front of it you cannot see its face; following it you cannot notice its back².

Yet directing your life by the old knowledge of Tao is finding the way.
I. Tasaisuus on se, mitä ei voi nähdä sitä katsellessa.

H. Hiljaisuus on se, mitä ei voi kuulla sitä kuunnellessa.

V. Harvinaisuus on se, mihin ei voi koskea sitä yrittäessä.

Nämä kun ovat eroittamattomat toisistaan, voi niitä pitää ykseytenä – IHV=Tao.¹

Se ei ole valaistu ylhäällä eikä pimeä alhaalla.

Ääretön toiminnassaan, se on kuitenkin nimetön. Lähtien ulos se menee itseensä.

Tämä on ilmenemättömän ilmeneminen, ei-olevaisen muoto.

Tämä on mittaamaton mysterio. Sen edellä käytäessä, ei sen kasvoja näy; sitä seuratessa ei sen selkää huomaa.²

Kuitenkin elämänsä ohjaaminen Taon vanhan tiedon mukaan on tien löytämistä.
1) Mr. Ervast: “The text apparently means the absolute divinity (God) that is one with the Holy Trinity Logos (The Word), that cannot be seen, heard or touched, even as it is fullness of the infinite (flatness), eternal sound of silence and rarity i.e. separately manifest worlds, eternity and omnipresence in time and place .”

2) Mr. Ervast: “The secret of divinity cannot be solved by anyone. He who pretends he is trying, he places himself in front of God supposedly to see his (face) goodness, but in reality he does not see it, but just goes backwards farther away from God. Or if he doesn’t set³ himself bigger than God, but tries in a way by prying, looking and seeking to gain the secrets he will not even notice the back, he does not distinguish evil from good, darkness from light. And like it states in the last verse the way to God is discoverable.”

3) Translator’s notice: There could potentially be a typo here. Finnish text does say “asetu” (to place [self]) whereas “aseta” (to place [God]) would make sense. Gotta check this in Chongwen some day.
1) Teksti nähtävästi tarkoittaa absolutista jumaluutta (Jumalaa) ja sen kanssa yhtä olevaa kolmiyhteistä Logosta (Sanaa), jota ei voi nähdä, kuulla eikä koskea, vaikka se on äärettömyyden (tasaisuuden) täysinäisyys, hiljaisuuden ikuinen ääni ja harvinaisuuden, s. o. ajassa ja paikassa erillään ilmenevien maailmoiden, ikuisuus ja kaikkiallisuus.

2) Jumaluuden salaisuutta ei kukaan kykene ratkaisemaan. Joka sitä on tekevinään, hän asettuu Jumalan edelle muka hänen hyvyyttään (kasvojaan) nähdäkseen; mutta todellisuudessa hän ei niitä näe, vaan kulkee itse taaksepäin yhä kauemmas Jumalasta. Tai jos hän ei itse asetu Jumalaa suuremmaksi, vaan koettaa ikäänkuin takaapäin, urkkimalla ja etsimällä, päästä salaisuuden perille, hän ei huomaa edes selkää, hän ei eroita pahaa hyvästä, pimeyttä valosta. Ja kuitenkin, kuten viimeisessä värsyssä sanotaan, on tie Jumalan luo löydettävissä!


Chapter 15. Portraying virtue

In English - Chapter 15. Portraying virtueSuomeksi - Luku 14. Tyhjyyden ylistäminen
The ancient wise ones¹ were skillful in their knowledge of the depths.

They were unmeasurable in their depth. So deep they were that I cannot raise them before the eyes of my mind.

They were careful like one who is crossing flooding streams.

They were mysterious like one who suspects his partners.

They were on guard like one who travels far from his homeland.

They were fading to themselves like snow that melts in the sunshine.

They were modest like freshly felled trees.

They were lowly like the valley is.

They were murky like muddy water.²

But can man not make muddy water clear by holding it still?

Can man not make an inanimate object alive by tirelessly moving it?³

Those who follow this Road (Tao) are not full of themselves and devoid of all possessions they grow old without needing to be filled with their own emptyness.
Muinaiset viisaat¹ olivat taidokkaita ihmeellisessä syvyyksien tuntemuksessaan.

He olivat syvyydessään mittaamattomat; niin syviä he olivat, etten voi nostaa heitä mieleni silmäin eteen.

He olivat varovaisia niinkuin sellainen, joka kulkee tulvavirran yli.

He olivat salaperäisiä, niinkuin se, joka epäilee kumppaneitaan.

He olivat varuillaan niinkuin se, joka matkustaa kaukana maastaan.

He olivat itseensä häipyviä niinkuin lumi, joka sulaa auringon paisteessa.

He olivat vaatimattomuudessaan niinkuin vastakaadetut puut.

He olivat alhaisia niinkuin laakso.

He olivat hämäriä, niinkuin mutainen vesi.²

Mutta eikö ihminen voi saattaa mutaista vettä kirkkaaksi pitämällä sitä alallaan?

Eikö ihminen voi saattaa kuollutta kappaletta eläväksi uutterasti sitä liikuttamalla?³

Ne, jotka seuraavat tätä Tietä (Taoa), eivät ole itseään täynnä, ja ollen kaikkea omaisuutta vailla he kasvavat vanhoiksi tarvitsematta tulla oman tyhjyytensä täyttämiksi.
1) Mr. Ervast comments: “Also Laozi is referring to the age when humankind’s first great teachers and leaders from elsewhere dwelled on Earth.”
2) “Water is clear in itself. The mind of those wise ones was mady murky only by the sorrows of others.”
3) “Like friction generates heat (life) in “inanimate” objects, in similar manner the emotebody (tunneruumis), that has died for its selfishness, is full of compassion as soons as the emotions, joys and worries of others generate ripples in it.
1) "Laotsekin viittaa siihen aikaan, jolloin ihmiskunnan ensimäiset, muualta tulleet, suuret opettajat ja johtajat vaelsivat maan päällä."

2) "Vesi on itsessään kirkasta. Niin noiden viisaiden mieli, joka hämärtyi vain muitten suruista."

3) "Kuten kitka synnyttää lämpöä (elämää) ”kuolleessa” kappaleessa, niin viisaan tunneruumis, joka on kuin kuollut omaan itsekkyyteensä nähden, on täynnä myötätuntoa, niin pian kuin toisten tunteet, ilot ja huolet synnyttävät siinä väreilyä."


Chapter 16. Going home

In English - Chapter 16. Going homeSuomeksi - Luku 16. Kotiinmeno
When you have emptied all from yourself stay where you are.¹

All beings blossom into harmonious activity and where do we see them return to?

After flourishing for a little while everything dies down to its roots.

This returning to one’s origin is called peace. It is surrendering to the necessary.

This surrender to the necessary is called preservation.

One who knows this preservation is called enlightened.

One who does not know this preservation stays in his misery.

On who knows this preservation is great in his soul.

One who is great in his soul is steadfast and unmovable in truth.

Being steadfast in truth he is king.

Being king he is heavenly.

Being heavenly he is of Tao.

Being of Tao he stays forever. Even though his body perishes he suffers no evil.
Kun olette itsestänne tyhjentäneet kaiken, pysykää siinä, missä olette.¹

Kaikki oliot puhkeavat toimintaan sopusoinnussa ja minne näemme niiden palaavan?

Kukoistettuaan jonkun aikaa kaikki kuolee alas juuriinsa.

Tätä palautumista omaan alkuperäänsä sanotaan rauhaksi; se on antautumista välttämättömän valtaan.

Tätä antautumista välttämättömän valtaan sanotaan säilymiseksi.

Joka tuntee tämän säilymisen, nimitetään valistuneeksi.

Joka ei tunne tätä säilymistä, hän pysyy yhä kurjuudessaan.

Joka tuntee tämän säilymisen, on suuri sielultaan.

Joka on suuri sielultaan, hän on totuudessa luja ja järkähtämätön.

Ollen totuudessa luja, hän on kuningas.

Ollen kuningas, hän on taivaallinen.

Ollen taivaallinen, hän on Taosta.

Ollen Taosta, hän pysyy ainiaan; sillä vaikka hänen ruumiinsa häviää, ei hän kuitenkaan kärsi mitään pahaa.
1) Mr. Ervast writes in the “margin”: “This chapter is a exultation to death, that necessary that in itself is the greatest preservator. The human that has emptied all selfishness from himself he in death stays where he was already when he was living; others, even if they started their life with the careless mind of the child move to the netherworld of suffering when they die.”1) "Tämä luku on ylistys kuolemalle, tuolle välttämättömälle, joka itsessään on suurin säilyttäjä. Se ihminen, joka on tyhjentänyt itsestään kaiken itsekkyytensä, hän pysyy kuollessaan siinä kohden, missä hän on jo eläessään; muut, vaikka ovat alkaneet elämänsä lapsen huolettomalla mielellä, siirtyvät kuollessaan kärsimysten tuonelaan."


Chapter 17. Being natural

In English - Chapter 17. Being naturalSuomeksi - Luku 17. Luonnollisena oleminen
In the first Age of mankind people acknowledged their rulers.

In the second Age they worshipped them and flattered them.

In the third Age they feared them.

In the fourth Age they despised them.¹

Where there is lack of faith no trust is awoken.

How careful they were in their statements!

After doing a good deed they said: “How very natural we are!”²
Ihmiskunnan ensimäisenä aikana tunnustivat ihmiset hallitsijoitaan.

Toisena aikana he palvoivat heitä ja imartelivat heitä.

Kolmantena aikana he pelkäsivät heitä.

Neljäntenä aikana he halveksivat heitä.¹

Missä usko puuttuu, ei luottamus heräjä.

Kuinka varovaisia he olivat lausunnoissaan!

Tehtyään hyvän teon, sanoivat he: »Kuinka perin luonnollisia me olemme!»²
1) Mr. Ervast: “All traditions of the ancient times speak of four eras: gold, silver, brass and iron.”

2) “The tree last verses are probably a sarcastic depiction of the people of the fourth age, the Iron Age.”
1) Kaikki muinaisajan traditsionit puhuvat neljästä aikakaudesta, kulta-, hopea-, vaski- ja rautakaudesta.

2) Kolme viimeistä värsyä lienevät ivallinen kuvaus neljännen aikakauden (”rautakauden”) ihmisistä.


Chapter 18. Mending

In English - Chapter 18. MendingSuomeksi - Luku 18. Paikkaamista
When the great Tao has disappeared, charity among people and duty towards one’s kin follows.¹

When wisdom is joined with honor the world is full of those who ask.

When family ties are severed the children’s duties and parents’ spoiling replace them.

When there is lot of arguing among the people “patriots” flourish.
»Kun suuri Tao on kadonnut, seuraa ihmisten kesken hyväntekeväisyys ja velvollisuus lähimmäistä kohtaan.»¹

Kun viisaus on yhtynyt kunniaan, on maailma täynnä pyytäjiä.

Kun perhesiteet ovat katkaistut, niin lasten velvollisuus ja vanhempien hemmoittelu astuvat niiden tilalle.

Kun kansassa paljon kiistellään, silloin »isänmaan ystävät» rehoittavat.
1) Mr. Ervast: “When people do not have knowledge of the Way they grapple all sorts of external ethics. This chapter is perhaps written against the superficial-materialistic teachings of Confucius.”
1) Kun ihmisillä ei ole tietoa Tiestä, silloin he turvautuvat kaikenmoisiin ulkonaisiin siveysoppeihin. Tämä luku on ehkä samalla kirjoitettu Konfutsen liian pintapuolis-materialistista oppia vastaan.


Chapter 19. Returning to nature

In English - Chapter 19. Returning to natureSuomeksi - 19. Luontoon palaaminen
By leaving their self-righteousness and abandoning their own wisdom people would be greatly improved.

By declining charity and “duty towards kin” they could return to their natural relations.

If skillfulness is abandoned and profit is given up there will be no thieves amongst the people.

Cultivating these three things¹ has come to nothing and that is why they ought to go back to where they came from.

And you then, dwell in your natural simpleness, hold on to the truth, oppose selfishness and free yourselves of ambition.
Jättämällä itsevanhurskautensa ja hylkäämällä oman viisautensa ihmiset suunnattomasti parantuisivat.

Kieltäytymällä hyväntekeväisyydestä ja »velvollisuudesta lähimäistä kohtaan» he voisivat palata luonnollisiin suhteisiinsa.

Jos hylätään etevyys ja luovutaan voitosta, niin ihmisten kesken ei enää ole varkaita.

Näiden kolmen asian¹ viljeleminen on rauennut tyhjiin, sentähden niiden pitäisi mennä takaisin sinne, mistä tulivat.

Ja te sitten, esiintykää luonnollisessa yksinkertaisuudessanne, pitäkää kiinni totuudesta, vastustakaa itsekkäisyyttä ja vapautukaa kunnianhimosta.
1) Mr. Ervast clarifies ‘self-righeousness, “charity” and superiority’1) Nim. itsevanhurskaus, ”hyväntekeväisyys” ja paremmuus.


Chapter 20. Remaining distant

In English - Chapter 20. Remaining distantSuomeksi -20. Etäällä pysyttäytyminen
Leave your dogma and free yourself of worrying. The difference between certainty and uncertainty isn’t that big.

Do they help us to differentiate between good and evil? For one must carefully keep track of differentiations.¹

But oh! People are never freed of their stupidity.

They are full of ambition like the bull of the pit is full of lustfullness.

I am lonely in my shyness, I am without ambition, I am undeveloped like a little child.²

I am nothing more than an orphaned, lost, homeless child.

Everyone else has plenty of good belongings but I am abandoned.³

How stupid and simple I am! I am amazed.

All others radiate brilliance, I am alone in my dimness.

People are full of judgment; I alone am dull.

I am hurled around like an ocean. I roar and never rest.

Everybody has something to do; I alone am incompetent and without merit.

I alone am estranged from people but I rejoice in my mother’s hem!
Jättäkää pois oppinne ja vapautukaa murehtimisesta; eroitus varmuuden ja epävarmuuden välillä ei ole niinkään suuri.

Auttavatko ne meitä eroittamaan hyvän ja pahan? Sillä eroituksista täytyy aina pitää tarkkaa lukua.¹

Mutta voi! ihmiset eivät koskaan vapaudu tyhmyydestään.

He ovat täynnä kunnianhimoa kuten läävän sonni on himollisuutta täynnä.

Minä olen yksinäinen ujoudessani, minä olen vailla kunnianhimoa, minä olen kehittymätön kuin pieni lapsi.²

Minä olen ainoastaan orpo, eksynyt, koditon lapsi.

Kaikilla muilla on joukottain hyviä tavaroita, mutta minä olen kuin hyljätty.³

Kuinka tyhmä ja yksinkertainen minä olen! Olen hämmästyksissä.

Kaikki muut säkenöivät nerollisuutta, minä olen yksinäni hämäryydessäni.

Ihmiset ovat täynnä arvostelua; minä yksin olen tylsä.

Minua viskataan ympäri kuin valtamerta; minä vyöryn enkä koskaan ole levossa.

Kaikilla on jotain tehtävää; minä yksin olen kykenemätön ja vailla ansiota.

Minä yksin olen vieraantunut ihmisistä, mutta minä riemuitsen äitini helmassa!
1) An appropriate critique of the so-called formal "civilization" of all ages that belittles the true spiritual values

2) Matth. XVIII, verse 3 "[...] unless you are converted and become as little children, you will by no means enter the kingdom of heaven" (NKJV)

3) Matth. VIII verse 20 "[...] the Son of Man has nowhere to lay His head" (NKJV)
1) Sopiva arvostelu kaikkien aikain muodollisesta n. s. sivistyksestä, joka arvioi vähäksi todellisia henkisiä arvoja.

2) ”Ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette ollenkaan pääse taivasten valtakuntaan”. Matt. XVIII: 3.

3) ”Ihmisen pojalla ei ole mihin päänsä kallistaa.” (Matt. VIII jae 20, 1933 käännös)


Chapter 21. Empty spring

In English - Chapter 21. Empty springSuomeksi - 21. Tyhjä lähde
The greatest virtue is in uncomplicatedly following the Tao.

Untouched and unstudyable is the Tao.

Untouched, unstudyable, yet containing forms.

Untouched, unstudyable, yet containing beings.

Deep and dim it is, but it still has an essence, a true essence, where there is unity.

It is in all beings from their start.

How do I know the origin of beings?

I know through the Tao.
Suurin hyve on Taon yksinkertaisessa seuraamisessa.

Koskematon ja tutkimaton on Tao.

Koskematon, tutkimaton ja kuitenkin muotoja käsittävä.

Koskematon, tutkimaton ja kuitenkin olioita sisältävä.

Syvä ja hämärä se on, mutta silti sillä on olemus, todellinen olemus, jossa on yhtenäisyyttä.

Se on kaikissa olioissa niiden alusta saakka.

Kuinka minä tunnen olioiden alkuperän?

Tunnen Taon kautta.


Chapter 22. Lifting the little ones

In English - Chapter 22. Lifting the little onesSuomeksi - 22. Pienten nostaminen
The one who adjusts, he stays until the end.

The one who bends is straightened.

The one who empties himself is filled.

The one who wears himself out is rejuvenated.

The one who demotes himself is promoted.¹

The one who promotes himself is demoted.

This is why the wise one hangs on to simplicity and is an example to all.

He is not selfish and because of this he gets praise.

He is not vain and therefore is valued.

He is not proud and therefore is respected.

And because he does not compete no-one is his enemy.

The old saying “Who adjusts, he stays until the end” is truly not said in vain.

Without doubt he will go home in peace.
Joka sopeutuu, hän säilyy loppuun asti.

Joka taipuu, hän ojentuu suoraksi.

Joka tyhjentää itsensä, hän täyttyy.

Joka kuluttaa itsensä loppuun, hän uudistuu.

Joka alentaa itsensä, hän ylenee.¹

Joka ylentää itsensä, hän alenee.

Sentähden Viisas riippuu yksinkertaisuudessa ja on kaikille esimerkkinä.

Hän ei ole itsekäs ja sentähden hän saa ylistystä.

Hän ei ole turhamainen ja sentähden hän on arvossa.

Hän ei ole ylpeä ja sentähden häntä kunnioitetaan.

Ja koskei hän kilpaile muitten kanssa, ei kukaan ole hänen vihamiehensä.

Vanha lause, »joka sopeutuu, hän säilyy loppuun saakka», ei totisesti ole turhaan sanottu.

Epäilemättä hän on menevä kotiinsa rauhassa.
1) Mr. Ervast points out the obvious sameness with Luke 14:11 “For whoever exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted.” (NKJV)1) ”Sillä jokainen, joka ylentää itsensä, alennetaan, ja joka alentaa itsensä, ylennetään”. Luuk. XIV, 11.


Chapter 23. Not joining

In English - Chapter 23. Not joiningSuomeksi - 23. Yhtymättömyys
Restrain your speech and retain yourself.¹

A tornado does not last the morning and heavy rain does not last till the end of the day.

Who has the power to deliver these but heaven and earth?

If heaven and earth cannot make these last a long time, how could man do it?

If someone is at harmony with the Tao in all things, through that harmony he is joined with the Tao.²

Virtuous person is joined with virtue, viceful person is joined with vice.

Who joins with the Tao, him the taoists receive with joy.

Who joins with virtue, him the virtuous receive with joy.

But who joins with vice, him the viceful gladly serve with vice.

For where there is lacking of trust there is no reciprocal trust to be met.
Hillitkää puhettanne ja säilyttäkää itsenne.¹

Pyörremyrsky ei kestä aamun yli eikä ankara sade päivän loppuun.

Kenellä on valta näitä toimittaa paitsi taivaalla ja maalla?

Ja jos taivas ja maa ei voi niitä kauaksi pitkittää, kuinka ihminen sen saattaisi tehdä?

Jos joku ihminen on kaikissa asioissa sopusointuinen Taon kanssa, niin hän sen sopusointunsa kautta yhtyy Taoon.²

Hyveellinen ihminen yhtyy hyveeseen, paheellinen ihminen yhtyy paheeseen.

Joka yhtyy Taoon, hänet taoistit ottavat vastaan ilolla.

Joka yhtyy hyveeseen, hänet hyveelliset ottavat vastaan ilolla.

Mutta joka yhtyy paheeseen, häntä paheelliset iloisesti paheella palvelevat.

Sillä missä luottamusta puuttuu, siellä ei ole luottamusta vastassakaan.
1) Mathew 5:37: “But let your ‘Yes’ be ‘Yes,’ and your ‘No,’ ‘No.’ For whatever is more than these is from the evil one.” (NKJV)

2) Mr. Ervast: “Ancient teaching of human joining into God is the A and O of all spiritual life”
1) ”Vaan olkoon teidän puheenne: ’niin, niin’, tahi: ’ei, ei’. Mikä on siitä yli, se on pahasta”. Matt. V: 37.

2) Ervast: "Ikivanha oppi ihmisen yhtymisestä Jumalaan on kaiken uskonnollisen elämän a ja o".


Chapter 24. The honor that is not desirable

In English - Chapter 24. The honor that is not desirableSuomeksi - 24. Kunnia, joka ei ole toivottava
When standing on one’s toes one cannot stay still.

Going apart from your brothers one cannot advance.

Showcasing oneself one does not shine.

Conceit does not earn respect.

To praise oneself is not merit.

The one who raises himself doesn’t stand high.

These things are to the Tao what malfood and excrement are to the body. Everywhere they are despised.

This is why a human who follows the Tao does not attach himself to these.
Varpailla seisoessa ei voi pysyä alallaan.

Veljistään erilleen kulkiessa ei voi edistyä.

Itsensä näytteille pannen ei kukaan loista.

Itserakkaudella ei saavuteta kunnioitusta.

Itsensä ylistäminen ei ole ansiota.

Joka itsensä korottaa, ei seiso korkealla.

Sellaiset asiat ovat Taolle mitä hylkyruoka ja ulostukset ovat ruumiille. Kaikkialla niitä inhotaan.

Sentähden Taoa seuraava ihminen ei niihin takerru.


Chapter 25. Grasping emptyness

In English - Chapter 25. Grasping emptinessSuomeksi - 25. Tyhjyyden käsittäminen
Before heaven and earth there was the initial essence in the nature.

It was clear, it was immeasurable.

It was self-existing, it was uniform.

It was everywhere and it didn’t tolerate borders.

It must be considered the omnipresent mother.

I do not know its name but I call it the Tao.

If I have to define it I call it endless.

As it is endless I call it incomprehensible.

As it is incomprehensible I call it unreachable.

As it is unreachable I call it omnipresent.

So the Tao is high, heaven is high, earth is high, the king is high.

In the universe there are four kinds of highness and they all are lead by one.

The human is lead by the earth, earth is led by the heaven, heaven is led by the Tao and the Tao is led by itself.
Ennenkuin taivas ja maa olivat, oli luonnossa alkuolemus.

Se oli selkeä, se oli mittaamaton.

Se oli itseolevainen, se oli yhtenäinen.

Se oli kaikkialla eikä se sietänyt rajoja.

Sitä täytyy pitää kaikkiallisena Äitinä.

Sen nimeä en tiedä, mutta sanon sitä Taoksi.

Jos minun täytyy sitä määritellä, niin sanon sitä rajattomaksi.

Kun se on rajaton, sanon sitä käsittämättömäksi.

Kun se on käsittämätön, sanon sitä luoksepääsemättömäksi.

Kun se on luoksepääsemätön, sanon sitä kaikkiallaolevaksi.

Tao siis on ylhäinen, taivas on ylhäinen, maa on ylhäinen, kuningas on ylhäinen.

Kaikkeudessa on neljä lajia ylhäisyyttä ja niiden johto on yksi.

Ihmistä johtaa maa, maata johtaa taivas, taivasta johtaa Tao, ja Taoa johtaa se itse.


Chapter 26. Virtue of worthyness

In English - Chapter 26. Virtue of worthynessSuomeksi - 26. Arvokkaisuuden hyve
Lightness is based weight, movement is based on rest.

This is why the wise one never loses his worthiness but retains his peace from day to day.

Even if he owns glorious palaces he would stay in them peacefully and unattached to them.

Woe, the king, lord of many carriages behaves frivolously in in his kingdom!

With his light-mindedness he loses the trust of his people and with his unstableness his kingdom.¹
Keveys perustuu painoon, liikunto perustuu lepotilaan.

Sentähden viisas ei koskaan kadota arvokkaisuuttaan, vaan säilyttää rauhansa päivästä päivään.

Vaikka hänelle kuuluisi loistavia palatseja, asuisi hän niissä rauhallisesti ja kiintymättä niihin.

Voi, että kuningas, monen vaunun herra, käyttäytyy kevytmielisesti keskellä valtakuntaansa!

Kevytmielisyydellä hän kadottaa kansansa luottamuksen ja epävakaisuudella valtakuntansa.¹
1) Mr. Ervast: ‘Both “high” and “low” would appear to benefit from Laozi’s advice.'1) Ervast: 'Sekä ”ylhäisillä” että ”alhaisilla” olisi nähtävästi hyötyä Laotsen neuvoista.'


Chapter 27. Utility of skillfulness

In English - Chapter 27. Utility of skillfulnessSuomeksi - 27. Taitavuuden hyöty
A good walker does not leave dirt in his trail.

A good speaker doesn’t cause debate.

A good calculator doesn’t need calculating sticks.

A good keeper does not need locks or bolts and no-one can open what he has closed.

A good binder does not need rope and no-one can untie what he has tied.

A wise man is a steady and good helper of others and he doesn’t abandon anyone.

He is a constant good savior. He does not despise or hate anyone.

His sense is all-encompassing.

Good people teach each other and the wicked they use as material.¹

He who does not respect his teacher and hold his material well is astray even if he is called with.

This is as important as it is odd.²
Hyvä kävelijä ei jätä tomua jälkeensä.

Hyvä puhuja ei saa aikaan väittelyä.

Hyvä laskija ei tarvitse laskupuikkoja.

Hyvä säilyttäjä ei tarvitse lukkoja eikä salpoja, eikä kukaan voi avata hänen jälkiänsä.

Hyvä sitoja ei tarvitse köyttä, eikä kukaan voi irroittaa hänen jälkiänsä.

Viisas mies on toisten ihmisten vakava ja hyvä auttaja eikä hän hylkää ketään.

Hän on alinomainen hyvä pelastaja. Hän ei halveksi tai vihaa ketään.

Hänen järkensä on kaikkikäsittävä.

Hyvät ihmiset opettavat toisiaan ja pahoja ihmisiä he käyttävät aineksinaan.¹

Joka siis ei kunnioita opettajaansa eikä pitele aineksiaan hyvin, hän on vielä hairauksessa, vaikka häntä sanottaisiin viisaaksi.

Tämä on yhtä tärkeätä kuin kummallista.²
1) Mr. Ervast: “Laozi touches on the law of mental development that we do not need to go through all the forms of evil to experience what evil is. We can use our cognition and learn from the mistakes and sins of others.”

2) Mr. Ervast: “Spectacularly wonderful is the law of development by which we cannot judge even bad people so we ourselves would not be astray! How is our Christian society? Compare Matthew 7:1-5.”³

3)Matthew 7:1-5
“1 Judge not, that you be not judged.
2 For with what judgment you judge, you will be judged; and with the measure you use, it will be measured back to you.
3 And why do you look at the speck in your brother’s eye, but do not consider the plank in your own eye?
4 Or how can you say to your brother, ‘Let me remove the speck from your eye’; and look, a plank is in your own eye?
5 Hypocrite! First remove the plank from your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother’s eye." (NKJV)
1) "Laotse koskettelee tässä sitä henkisen kehityksen lakia, että meidän ei suinkaan tarvitse läpikäydä pahan kaikkia muotoja kokeaksemme, mitä paha on; voimme järkeämme käyttäen ottaa oppia toistemme erehdyksistä ja synneistä."

2) "Todella ihmeellisen suurenmoinen se kehityksen laki, jonka mukaan emme saa tuomita pahojakaan ihmisiä, ettemme itse olisi hairauksessa! Mitenkä lienee kristillisten yhteiskuntaimme laita? Vrt. Matt. ev. VII: 1–5."³

3) Matt. ev. VII 1-5:
"1. "Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi;
2. sillä millä tuomiolla te tuomitsette, sillä teidät tuomitaan; ja millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan.
3. Kuinka näet rikan, joka on veljesi silmässä, mutta et huomaa malkaa omassa silmässäsi?
4. Taikka kuinka saatat sanoa veljellesi: 'Annas, minä otan rikan silmästäsi', ja katso, malka on omassa silmässäsi?
5. Sinä ulkokullattu, ota ensin malka omasta silmästäsi, ja sitten sinä näet ottaa rikan veljesi silmästä." (1938 käännös)


Chapter 28. Becoming a child

In English - Chapter 28. Becoming a childSuomeksi - 28. Lapseksi tuleminen
He who being a man, stays a woman, becomes a conduit of the universe. As he is a conduit of the universe the eternal virtue never parts with him.

He becomes a small child again.¹

He who has come to the light yet stays in the dimness becomes a model for the universe.²

He being a model for the universe the eternal virtue never dismisses him.

He returns to omniperfection.

He who knows honor while continues to remain in the humility becomes the valley of the universe.

He being the valley of the universe he is filled with the eternal virtue. He returns to the first essence.

The first essence is that which in multitude causes innumerable things.³

A wise man understands this and becomes the wisest of all rulers.

A liberal-minded government is one that does not despise or insult anyone.
Joka ollen mies, pysyy naisena, hän tulee kaikkeuden kanavaksi. Kun hän on kaikkeuden kanava, ei ikuinen hyve häntä koskaan jätä.

Hän tulee uudestaan pieneksi lapseksi.¹

Joka tultuaan valoon pysyy hämäryydessä, hän tulee kaikkeuden malliksi.²

Hänen ollessaan kaikkeuden malli, ei ikuinen hyve häntä sivuuta.

Hän palaa takaisin kaikkitäydellisyyteen.

Joka tuntien kunnian samalla jatkaa nöyryydessä olemistaan, hän tulee kaikkeuden laaksoksi.

Hänen ollessaan kaikkeuden laakso täyttää hänet ikuinen hyve. Hän palajaa ensimäiseen olemukseen.

Ensimäinen olemus on se, mikä moninaisuudessa saattaa aikaan lukemattomat asiat.³

Viisas mies käsittää sen ja tulee hallitsijoista viisaimmaksi.

Vapaamielinen hallitus on sellainen, mikä ei halveksi eikä loukkaa ketään.
1) Mr. Ervast: “Every mystic knows that Christ is born in him only when his soul is cleaned to immaculate cleanness. In other words: Godly desire awakes in a human only when his mind is manly free and his sense is womanly clean and gentle.”

2) Mr. Ervast: “The spirit is always humbly mysterious in that sense that it always hides behind matter and form.”

3) Mr. Ervast: “Each of which is useful in its own way.”
1) "Jokainen mystikko tietää, että Kristus syntyy hänessä vasta sitten, kun hänen sielunsa on muuttunut neitsyeellisen puhtaaksi. Toisin sanoen: jumalallinen tahto ihmisessä herää vasta silloin, kun hänen järkensä on miehellisen vapaa ja hänen tuntonsa naisellisen puhdas ja lempeä."

2) "Henki on aina nöyrän salaperäinen siinä merkityksessä, että se aina piiloutuu aineen ja muodon taakse."

3) "Joista kukin on hyödyksi omalla tavallaan."


Chapter 29. Inactioning

In English - Chapter 29. Inactioning Suomeksi - 29. Toimettomuus
When a man who wants to cure the world takes it to his hand I understand there is no end to his task.¹

Spiritual vessels cannot be formed in the world

He who makes, destroys.

He who grapples, loses.

For it is unavoidable that if one advances another is left behind. If one turns hot another goes cold. If one is strenghtened another is weakened. Id one is assisted another is spoiled.

This is why a wise man abandons all bigotry, light-mindedness and grandeur.
Kun ihminen, joka tahtoo parantaa maailman, ottaa sen käteensä, niin minä ymmärrän, ettei siitä tule loppua.¹

Henkisiä astioita ei voida maailmassa muodostaa.

Joka tekee, hän hävittää.

Joka tarttuu, hän menettää.

Sillä välttämättä jos yksi edistyy, niin toinen jää jälkeen; jos yksi leimahtaa kuumaksi, niin toinen käy kylmäksi; jos yksi vahvistuu, niin toinen heikkenee; jos yhtä autetaan, niin toista pilataan.

Sentähden viisas jättää kaiken kiihkon, kevytmielisyyden ja prameuden.
1) Mr. Ervast: "I.e. of that action. For the world, that is to say other people, cannot be improved by anyone. Improvement of each person is finally up to the person himself. Only by improving oneself a human can help others and guide others." 1) Ervast: "Nim. siitä puuhasta. Sillä maailma eli muut ihmiset eivät ole kenenkään parannettavissa. Jokaisen parantuminen riippuu viime kädessä hänestä itsestään. Ainoastaan itseään parantamalla ihminen voi muita auttaa ja muita opastaa."


Chapter 30. Removing self from battle

In English - Chapter 30. Removing self from battleSuomeksi - Luku 30. Taistelusta väistyminen
Who gives aid to the king via Tao¹ he gets the people to submit without wielding weapons. Wielding weapons is its own punishment.

Thorn bushes and brambles grow wild where legions have camped.

Bad years follow on the trail of moving armies.

A good soldier is courageous, when his position requires it, but he will not risk himself for power.

Courageous he is, when situation requires it, but he does not oppress.

Courageous he is, when situation requires it, but he does not brag.

Courageous he is, when situation requires it, but he is not obnoxious.

Courageous he is, when situation requires it, but he is not turpid.

Courageous he is, when situation requires it, but he does not get upset.

Beings age through over-use. This is called non-Tao.

What is non-Tao will go to waste soon.
Joka antaa apua kuninkaalle Taon kautta,¹ hän saa kansan alistumaan aseita käyttämättä. Aseiden käyttö on oma kostonsa.

Okapensaita ja orjantappuroita rehoittaa siinä, missä legioonat ovat majailleet.

Huonot vuodet seuraavat liikkuvien armeijain kintereillä.

Hyvä sotamies on urhoollinen, kun asema vaatii, mutta hän ei pane itseään alttiiksi vallan vuoksi.

Urhoollinen hän on, kun tilaisuus vaatii, mutta hän ei sorra.

Urhoollinen hän on, kun tilaisuus vaatii, mutta hän ei kerskaile.

Urhoollinen hän on, kun tilaisuus vaatii, mutta hän ei ole ylimielinen.

Urhoollinen hän on, kun tilaisuus vaatii, mutta hän ei ole halpamainen.

Urhoollinen hän on, kun tilaisuus vaatii, mutta hän ei kiivastu.

Oliot vanhentuvat liiallisen käytön kautta. Tätä sanotaan ei-Taoksi.

Mikä on ei-Tao, se piankin joutuu hukkaan.
1) Mr. Ervast: “I.e. makes the king wise. A wise government does not need to be in arms against its own people.”1) Ervast: S. o. tekee kuninkaan viisaaksi. Viisaan hallituksen ei tarvitse olla aseissa omaa kansaansa vastaan."


Chapter 31. Ending war

In English - Chapter 31. Ending warSuomeksi - Luku 31. Sodan lopettaminen
Weapons, be they how fancy ever, are not sources of luck, but feared by all.

This why that man of the Tao does not dwell where these things are.

A respectable man sets the place of honor to left side of him in his home but a soldier going to battle, gives honor to his right side.

For weapons are ominous objects and an enlightened man does not use them unless he has no choice.

His great desire is for peace and he doesn’t rejoice in victory.

Rejoicing of victory is rejoicing of loss of human life.

Who rejoices in bloodshed is not fit to rule the country.

When peace and joy is in the country the left side is valued but when things go bad, honor is given to the right side.

General adjutant is therefore on the left side but general is on the right side.

I understand this is the same custom as is in funerals.

Who is at occasion to kill many people, he is the cause of deep grief and tears.

That is why a victorious army proceeds in the order of a funeral.¹
Aseet, olkoot kuinka koreat, eivät ole onnen lähteitä, vaan kaikkien pelkäämiä.

Sentähden Taon mies ei oleskele siellä, missä sellaisia on.

Kunnon ihminen asettaa kotonaan kunniapaikan vasemmalle puolelleen; mutta sotilas taisteluun mennessään antaa kunniata oikealle puolelleen.

Sillä aseet ovat pahanenteisiä kappaleita ja valistunut mies ei niitä käytä, paitsi kun hän ei muuta voi.

Hänen suuri halunsa on rauha eikä hän riemuitse voitosta.

Voiton ilo on ilo ihmiselämän menettämisestä.

Joka iloitsee verenvuodosta, ei kelpaa maata hallitsemaan.

Kun rauha ja ilo on maassa, pidetään vasenta puolta arvossa, mutta kun käy huonosti, annetaan oikealle kunnia.

Kenraaliadjutantti on sentähden vasemmalla puolella, mutta pääkenraali oikealla.

Minä käsitän, että tämä on samanlainen tapa kuin hautajaisissa käytetään.

Joka on tilaisuudessa tappamaan monta ihmistä, hän on syynä syvään suruun ja kyyneleihin.

Sentähden voittoisa sotajoukko noudattaa hautajaissaaton järjestystä.¹
1) Mr Ervast: 'This brilliant defence of the cause of peace does not need commentary. It just has to be noted that in China the "left" is happy side and the "right" is unhappy'1) Ervast: 'Tämä loistava rauhanaatteen puolustus ei tarvinne kommentaarioita. On vain huomattava, että Kiinassa ”vasen” on onnellinen puoli ja ”oikea” onneton.'


Chapter 32. Rational virtue

In English - Chapter 32. Rational virtueSuomeksi - Luku 32. Järkevä hyve
The absolute Tao has no name.

Even if it is lowly in its original simplicity, the world dares not to mock it.

If the king could hold it in his hand, the world would willingly submit to him.

The heaven and the earth would form a pact to provide for him.

Without being forced the people would peacefully go to their natural places.

If he would organize them with titles and appointments, he would get a name for himself

But if he does wisely, he abandons the name and thus avoids the evil of classification.

Tao is to the world what streams and valleys are to big rivers and lakes.¹
Ehdottomalla Taolla ei ole nimeä.

Mutta vaikka se on näin vähäarvoinen alkuperäisessä yksinkertaisuudessaan, ei maailma uskalla sitä halventaa.

Jos kuningas voisi pitää sitä kädessään, niin maailma vapaaehtoisesti alistuisi hänelle.

Taivas ja maa tekisivät liiton häntä elättääkseen.

Ilman pakoitusta ihmiset rauhassa menisivät omille luonnonomaisille paikoilleen.

Jos hän järjestäisi niitä arvonimien ja nimitysten avulla, niin hän hankkisi itselleen nimen.

Mutta jos hän tekee viisaasti, jättää hän nimen ja välttää siten luokittelun pahan.

Tao on maailmalle mitä virrat ja laaksot ovat suurille joille ja järville.¹
1) Mr. Ervast: “For the valley is the bottom of the lake and its requirement, even if it is not visible. If Tao gets to work in a human, the human will finds his own place and will not aim for higher than his wings can carry.”1) Ervast: 'TSillä laakso on järven pohjana ja ehtona, vaikkei se näy. Jos Tao saa ihmisessä vaikuttaa, etsii ihminen oman paikkansa eikä pyri korkeammalle kuin mihin siivet kantavat."


Chapter 33. Distinguishing virtue

In English - Chapter 33. Distinguishing virtueSuomeksi - Luku 33. Hyveen eroittaminen
Wise is he who knows others.

Who knows himself is enlightened.

Strong is he who wins the others.

Who wins himself is great.

Rich is he who contends well.

Who has a destination walks quickly.

Who fills his place stays safe.

Who dies without getting corrupted reaches immortality.
Viisas on, ken tuntee muut.

Joka tuntee itsensä, on valistunut.

Vahva on, ken voittaa muut.

Joka voittaa itsensä, on mahtava.

Rikas on, ken hyvin tyytyy.

Jolla on päämäärä, hän kävelee lujaan.

Joka täyttää paikkansa, pysyy turvallisena.

Joka kuolee turmeltumatta, saavuttaa kuolemattomuuden.


Chapter 34. The perfect state

In English - Chapter 34. The perfect stateSuomeksi - Luku 34. Täydellinen tila
The great Tao pushes through all things.

It is simultaneously on this side and the other side.

All living beings are dependent on it and under it.

It works, it finishes and doesn’t know the name of merit.

In love it works and it doesn’t demand itself proficiency in it.

It doesn’t know of asking for honor nor does it know of lust.

It can be put among the lowliest of creatures.

All things return to it in the end and it does not grow through this.

It can be mentioned among the greatest of things.

Thus a wise man refrains from valuing himself highly and therefore reaches greatness.
Mahtava Tao tunkee kaiken läpi.

Se on samalla aikaa tällä puolen ja tuolla puolen.

Kaikki elävät olennot riippuvat siitä ja ovat sen alaisia.

Se työskentelee, se lopettaa eikä tunne ansion nimeä.

Rakkaudessa se työskentelee eikä vaadi itselleen etevyyttä siinä.

Se ei tiedä kunnianpyynnöstä eikä himosta.

Se voidaan panna alhaisimpain olioitten joukkoon.

Kaikki oliot palaavat siihen lopulta eikä se kasva sen kautta.

Se voidaan mainita suurimpain asioitten joukossa.

Täten viisas lakkaamatta pidättäytyy arvioimasta itseään korkeaksi ja saavuttaa sentähden suuruuden.


Chapter 35. The virtue of benevolence

In English - Chapter 35. Virtue of benevolenceSuomeksi - Luku 35. Hyvyyden hyve
Take the great ideal of the Tao and the whole world joins with you.

It joins with you and is not offended for it gets to rest in mysterious peace.¹

Where there is celebrating, the traveling man stops.

But the Tao is bland and tasteless to the palate.

While watching it the eyes do not enjoy.

While listening to it the ear is not attached to it.

But in practice its benefit is endless.²
Ota omaksesi Taon suuri aate ja koko maailma liittyy sinuun.

Se liittyy sinuun eikä loukkaannu, sillä se saa levätä ihmeellisessä rauhassa.¹

Missä on juhlimista, siihen matkamies pysähtyy.

Mutta Tao on suulaelle laimea ja mauton.

Sitä katsellessa ei nauti silmät.

Sitä kuunnellessa korva ei kiinny.

Mutta käytännössä sen hyöty on tyhjentymätön.²
1) Matthew 5:5 “Blessed are the meek: for they shall inherit the earth.” (NKJV)

2) Mr. Ervast: “The force of all life and action is godliness that cannot be sensed.”
1) Matt. ev. V: 5. ”Autuaat ovat sävyisät, sillä he saavat periä maan”.

2) Ervast: "Kaiken elämän ja toiminnan voimana on jumaluus, jota aistillisesti ei voi havaita."


Chapter 36. Concealed concent

In English - Chapter 31. Ending warSuomeksi - Luku 31. Sodan lopettaminen
Weapons, be they how fancy ever, are not sources of luck, but feared by all.

This why that man of the Tao does not dwell where these things are.

A respectable man sets the place of honor to left side of him in his home but a soldier going to battle, gives honor to his right side.

For weapons are ominous objects and an enlightened man does not use them unless he has no choice.

His great desire is for peace and he doesn’t rejoice in victory.

Rejoicing of victory is rejoicing of loss of human life.

Who rejoices in bloodshed is not fit to rule the country.

When peace and joy is in the country the left side is valued but when things go bad, honor is given to the right side.

General adjutant is therefore on the left side but general is on the right side.

I understand this is the same custom as is in funerals.

Who is at occasion to kill many people, he is the cause of deep grief and tears.

That is why a victorious army proceeds in the order of a funeral.¹
Aseet, olkoot kuinka koreat, eivät ole onnen lähteitä, vaan kaikkien pelkäämiä.

Sentähden Taon mies ei oleskele siellä, missä sellaisia on.

Kunnon ihminen asettaa kotonaan kunniapaikan vasemmalle puolelleen; mutta sotilas taisteluun mennessään antaa kunniata oikealle puolelleen.

Sillä aseet ovat pahanenteisiä kappaleita ja valistunut mies ei niitä käytä, paitsi kun hän ei muuta voi.

Hänen suuri halunsa on rauha eikä hän riemuitse voitosta.

Voiton ilo on ilo ihmiselämän menettämisestä.

Joka iloitsee verenvuodosta, ei kelpaa maata hallitsemaan.

Kun rauha ja ilo on maassa, pidetään vasenta puolta arvossa, mutta kun käy huonosti, annetaan oikealle kunnia.

Kenraaliadjutantti on sentähden vasemmalla puolella, mutta pääkenraali oikealla.

Minä käsitän, että tämä on samanlainen tapa kuin hautajaisissa käytetään.

Joka on tilaisuudessa tappamaan monta ihmistä, hän on syynä syvään suruun ja kyyneleihin.

Sentähden voittoisa sotajoukko noudattaa hautajaissaaton järjestystä.¹
1) Mr Ervast: 'This brilliant defence of the cause of peace does not need commentary. It just has to be noted that in China the "left" is happy side and the "right" is unhappy'1) Ervast: 'Tämä loistava rauhanaatteen puolustus ei tarvinne kommentaarioita. On vain huomattava, että Kiinassa ”vasen” on onnellinen puoli ja ”oikea” onneton.'


Chapter 37. Of governance

In English - Chapter 37. Of governanceSuomeksi - Luku 36. Salattu suostumus
The Tao stays peaceful yet leaves nothing undone.

If a ruler or a king could hold on to it, all things would be made better.

If in addition to this improvement lust would be evoked I would defeat it with wordless simplicity

Wordless simplicity would remove the lust and peace would return once again.¹

Thus the world would be reborn.
Tao pysyy rauhallisena eikä kuitenkaan jätä mitään tekemättä.

Jos hallitsija tai kuningas voisi pitää siitä kiinni, niin kaikki asiat itsestään paranisivat.

Jos paranemisen ohella vielä syntyisi himoa, niin minä sen kukistaisin sanomattomalla yksinkertaisuudella.

Sanomaton yksinkertaisuus poistaisi himon ja rauha palaisi taas.¹

Siten maailma syntyisi uudestaan.
1) Mr. Ervast: ‘Godly wisdom is always simple – straight, honest – in its actions, but the worldly on the other and is complicated, cunning and “political”‘1) Ervast: 'Jumalallinen viisaus on aina yksinkertaista – suoraa, rehellistä – toiminnassaan, maailmallinen sitä vastoin monimutkaista, viekasta, ”politillista”.'


Chapter 38. Of virtue

In English - Chapter 38. Of virtueSuomeksi - Luku 38. Hyveestä
The high virtue is not recognized as virtue and thus it is the true essence of virtue.

The lower virtue has the stamp of virtue and thus lacks its essence.

The high virtue comes from itself an asks for no glory.

The lower virtue schemes and demands recognition.

The high justice acts but it also has demands.

The lower virtue schemes and that is why no-one respects it.

This is why it reveals its arms and flexes with violence.

When the Tao is gone virtue takes its place.

When virtue is gone goodwill takes its place.

When goodwill is gone justice takes its place.

When justice has gone profit-seeking takes its place.

But profit-seeking is only a shadow of what is right and true and it is an omen of confusion.

Superficial virtue is a pretty picture of the Tao and a fool uses it to his advantage.

This is why a truly great man lays his foundation on solid ground and doesn’t rely on the shadow.

He stays in the real and avoids the pretty picture.

One he abandons and the other he grips with both hands.
Ylhäistä hyvettä ei hyveenä tunnusteta ja sentähden se on hyveen oikea olemus.

Alemmalla hyveellä on hyveen leima ja sentähden siltä puuttuu sen olemus.

Ylhäinen hyve on itsestääntuleva eikä pyydä kunniaa.

Alempi hyve on vehkeilevä ja vaatii tunnustusta.

Korkeampi hyväntahtoisuus toimii pyytämättä itselleen kunniaa.

Korkeampi oikeus toimii, mutta sillä on myöskin vaatimuksia.

Alempi hyödynetsintä on vehkeilevä ja sentähden sitä ei kukaan kunnioita.

Sentähden se paljastaa käsivartensa ja ponnistautuu väkivallalla.

Siten tapahtuu, että kun Tao on kadonnut, hyve astuu sen tilalle.

Kun hyve on kadonnut, astuu hyväntahtoisuus sen paikalle.

Kun hyväntahtoisuus on kadonnut, astuu oikeus sen paikalle.

Kun oikeus on kadonnut, astuu hyödynetsintä sen paikalle.

Mutta hyödynetsintä on ainoastaan oikean ja toden varjo ja on hämmennyksen enne.

Pintapuolinen hyve on ainoastaan Taon kiiltokuva ja hullu käyttää sitä hyväkseen.

Sentähden todella suuri mies laskee perustuksensa vakavalle pohjalle eikä antaudu varjon varaan.

Hän pysyy todellisessa ja välttää kiiltokuvan.

Toisen hän hylkää ja toiseen hän tarttuu molemmin käsin.


Chapter 39. At the source of the spring

In English - Chapter 39. At the source of the springSuomeksi - Luku 39. Lähteen perillä
Few things have through oneness persisted since the ancient times and they are:

Translucency of the sky;

Solidity of the earth;

Bobylessness of spirits;

Wateriness of the valleys;

Lives of all of creation;

Excellence of kings and fürsts.

All these persist through oneness.

The sky if it were not for its translucency, would be in danger of darkening. The earth, did it not have its solidness would be in danger of being undone.

Spirits, if they were not bodyless would be in danger of dying.

Valleys without this wateriness would be in danger of becoming barren.

All creation would be in danger of perishing if it did not have this life-force.

Fürsts and kings, without this glory and greatness would be at risk of vanquish.

Thus we see that glory is caused by that which is without peculiarity and greatness is based on and upheld b y that which is of no significance.

This is why fürsts and kings call themselves “orphans”, “secluded” and “wheelless carriages”.

Do they not recognized that their excelence is based on those who are below them?

Who can deny this?

Undoubtedly a wheelless carriage is no carriage at all.

It is harsh for man to live secluded but harsh is also for a jewel to be lost in a crowd like and ordinary stone.¹
Muutamat asiat ovat, ykseyden kautta, säilyneet ammoisista ajoista, nimittäin:

Taivaan läpikuultavuus;

Maan vankkuus;

Henkien ruumiittomuus;

Laaksojen vesiperäisyys;

Kaikkien luotujen elämä;

Kuninkaitten ja ruhtinaitten ylevyys.

Kaikki nämä säilyvät ykseyden kautta.

Taivas, jollei sillä olisi tätä läpikuultavuuttaan, olisi vaarassa tulla pimitetyksi. Maa, jollei sillä olisi tätä vankkuuttaan, olisi vaarassa raueta tyhjiin.

Henget, jolleivät olisi näin ruumiittomia, olisivat vaarassa kuolla.

Laaksot ilman tätä vesiperäisyyttään olisivat vaarassa tulla hedelmättömiksi.

Kaikki luodut olisivat vaarassa hävitä, jollei niillä olisi tätä elinvoimaa.

Ruhtinaat ja kuninkaat ilman tätä kunniatansa ja suuruuttansa olisivat kukistumisen vaarassa.

Täten näemme kunnian johtuvan siitä, mikä on erityisyyttä vailla, ja suuruuden perustuvan siihen ja pysyvän pystyssä sen kautta, millä ei ole merkitystä.

Tämän johdosta sanovat ruhtinaat ja kuninkaat itseään »orvoiksi», »eristetyiksi» ja »pyörättömiksi vaunuiksi».

Eivätkö he siten tunnusta, että heidän ylemmyytensä nojautuu ja perustuu heitä alempana oleviin?

Kuka voi sitä kieltää?

Epäilemättä pyörätön vaunu ei ole mikään vaunu!

Kovaa on ihmiselle olla eristettynä, mutta kovaa on myös jalokivelle kadota ihmisjoukkoon kuin mikä tavallinen kivi hyvänsä.¹
1) Mr. Ervast: “This whole chapter would appear in satire style.”1) Ervast: "Koko tämä luku on nähtävästi luettava satiirina."


Chapter 40. Declining work

In English - Chapter 40. Declining workSuomeksi - Luku 40. Työstä kieltäytyminen
The way of the Tao goes backwards.¹

Tao’s property is kindness.

Everything in the universe is because of Tao, but the existence of Tao from its nonexistence.
Taon tie käy taaksepäin.¹

Taon ominaisuus on lempeys.

Kaikki maailmankaikkeudessa johtuu Taon olemassaolosta, mutta Taon olemassaolo sen olemattomuudesta.
1) Mr. Ervast: ‘The road of Tao goes “backwards” i.e. back to itself. A human who walks the way of the Tao no longer goes “forward”, he no longer develops in the material world but detaches from it.’1) Ervast: 'Taon tie käy ”taaksepäin”, s. o. takaisin itseensä. Ihminen, joka kulkee Taon tietä ei enää käy ”eteenpäin”, hän ei enää kehity aineellisessa elämässä, vaan irtautuu siitä.'


Chapter 41. The similar and the different

In English - Chapter 41. The similar and the differentSuomeksi - Luku 41. Samanlainen ja erilainen
When a wise man hears of the Tao he follows it.

When one with ordinary intelligence hears of it he stays in it for a while and soon loses it.

When a fool hears of it he just laughs at it.

If such people wouldn’t mock it it could not properly be called the Tao.

Therefore, like the poets would say:

Who shines in Tao’s company, he disappears into the shadow,
His path in the Tao goes backwards,
And all his actions are murky.
The highest virtue has no name,
Dim seems the greatest purity,
True wisdom the most unsure,
Virtue you are born with the most wondrous.
Longest lasts the unchanging change,
Rectangularity does not make corners.
The biggest boat cannot be tied.
The loudest sound has never been heard.
The biggest creature does not wear shapes.

For the Tao is concealed and nameless, yet it is good in the beginning and the end.
Kun viisas kuulee Taosta, seuraa hän sitä.

Kun tavallisella älyllä varustettu kuulee siitä, pysyy hän siinä ajan ja kadottaa sen pian.

Kun hullu mies kuulee siitä, niin hän vain nauraa sille.

Jolleivät sellaiset ihmiset pitäisi sitä pilkkanaan, ei sitä kunnolla voisi sanoa Taoksi.

Sentähden, niinkuin runoniekat sanoisivat:

Joka Taon seurassa loistaa, hän katoaa varjoon,
Hänen tiensä Taossa taaksepäin kulkee,
Ja kaikki hänen toimensa ovat hämäriä.
Korkeimmalla hyveellä ei ole nimeä,
Himmeältä näyttää suurin puhtaus,
Todellinen viisaus epävarmimmalta,
Synnynnäinen hyve ihmeellisimmältä.
Kauimmin kestää muuttumaton muutos,
Suorakulmaisuus ei kulmia tee.
Suurinta venettä ei kukaan voi vyöttää.
Kovinta ääntä ei koskaan ole kuultu.
Suurin olio ei pukeudu muotoihin.

Sillä Tao on salattu ja nimetön, mutta se on hyvä alussa ja lopussa.


Chapter 42. Changes in Tao

In English - Chapter 42. Changes in TaoSuomeksi - 42. Taon muutokset
Out of the Tao seeped One.

Of One was Two born.

Of Two was Three born. And of Three are all things from.¹

Behind all beings is the unmanifested and in front of them the manifested.

They are connected by the immaterial respiration.²

Orphanity, seclusion and wheelless carriages the people dread, yet kings and wise men consider such names credit to themselves.

For beings grow, when they are deprived of, and when they are added to they lessen.

What people teach with their actions, that I reciprocally use to teach them.

E.g. rough and hot-headed people do not die a natural death.

They give a good lesson and I use their lesson to my advantage.
Taosta valui ulos Yksi.

Yhdestä syntyi Kaksi.

Kahdesta syntyi Kolme. Ja Kolmesta ovat johtuneet kaikki oliot.¹

Kaikkien olioitten takana on ilmenemätön ja edessä ilmennyt.

Niitä yhdistää aineeton hengitys.¹

Orpoutta, eristystä ja pyörättömiä vaunuja kansa kammoo; mutta kuninkaat ja viisaat lukevat sellaisia nimiä itselleen kunniaksi.

Sillä oliot kasvavat, kun niiltä riistetään, ja kun niihin lisätään, vähenevät ne.

Mitä ihmiset teoillaan opettavat, sitä minä vuorostani käytän heitä opettaakseni.

Esim. rajut ja yltiöpäiset ihmiset eivät kuole luonnollista kuolemaa.

He antavat hyvän opetuksen ja minä käytän heidän opetustaan hyväkseni.
1) Mr. Ervast: “Out of the absolute divine emanates the first, second and third Logos. Secret teachings speak everywhere also with cabbalistic numbers.”

2) Mr. Ervast: “Godly omnilife in its action is called the great respiration.”
1) Ervast: "Ehdottomasta jumaluudesta emanoi ensimäinen, toinen ja kolmas Logos. Salaiset opit puhuvat kaikkialla kabbalistisilla numeroluvuillakin."

2) Ervast: "Jumalallista kaikkeuselämää sen toiminnassa sanotaan suureksi hengitykseksi."


Chapter 43. Unlimited utility

In English - Chapter 43. Unlimited utilitySuomeksi - Luku 43. Rajaton hyödyllisyys
The world’s softest being defeats the strongest.

Immaterial passes through all things even if there is no opening.

From this I learn how efficient inactivity is.

To teach without using words and to be useful without action – few people get this far!
Maailman pehmoisin olio kukistaa väkevimmän.

Aineeton tunkee kaiken läpi, vaikkei olisi mitään aukkoa.

Tästä minä ymmärrän, kuinka tehokas toimimattomuus on.

Opettaa sanoja käyttämättä ja olla hyödyksi ilman toimintaa – harvat ihmiset pääsevät niin pitkälle!


Chapter 44. Staying silent

In English - Chapter 44. Staying silentSuomeksi - Luku 44. Hiljaa pysyminen
Which is closer to you, your name or your life?

Which is more valuable, your life or your wealth?

Which is bigger evil, earning or losing?

Great piousness demands great sacrifice.

Great wealth causes a great loss.

The one who is satisfied does not suffer defeat.

The one that can stand still avoids danger.

These people are durable.
Mikä on lähempänä sinua, nimesi vaiko elämäsi?

Mikä on arvokkaampaa, elämäsi vaiko rikkautesi?

Mikä on suurempi paha, ansaitseminen vaiko menettäminen?

Suuri hartaus vaatii suurta uhrausta.

Suuri rikkaus aiheuttaa suuren häviön.

Joka on tyydytetty, ei kärsi tappiota.

Joka voi seisoa hiljaa, ei joudu vaaraan.

Nämä ihmiset ovat kestäviä.


Chapter 45. Boundless virtue

In English - Chapter 45. Boundless virtueSuomeksi - Luku 45. Rajaton hyve
The one who sees that his highest achievements are imperfect can continue his work endlessly.

The one who sees that his greatest possessions are emptiness can continue accumulating forever.

His greatest straightness is only humble bending.

His highest wisdom is only uttering.

Action conquers coldness, peacefullness conquers heat.

With virtue and peacefullness the world can be conquered.
Joka näkee, että hänen korkeimmat saavutuksensa ovat epätäydellisiä, voi jatkaa työtään loppumattomiin.

Joka näkee, että hänen suurimmat omistuksensa ovat tyhjyyttä, voi jatkaa hankkimistaan ainiaan.

Hänen suurin suoruutensa on vain nöyrää taipumista.

Hänen korkein viisautensa on vain sopertamista.

Toiminta voittaa kylmyyden, rauhallisuus kuumuuden.

Hyveellä ja rauhallisuudella voidaan maailma voittaa.


Chapter 46. Limiting lust

In English - Chapter 46. Limiting lustSuomeksi - Luku 46. Himon hillintä
When the Tao is in the world, horses graze in the pastures.

When the Tao has left the world, war horses are reared.

There is no bigger sin than living in lust.

There is no greater pain than being non-content.

There is nothing more unfortunate than greediness for merit.

That is why being filled with contention is eternal provision.
Kun Tao on mailmassa, käyvät hevoset laitumella.

Kun Tao on jättänyt maailman, kasvatetaan saloilla sotahevosia.

Ei ole suurempaa syntiä kuin himossa eläminen.

Ei ole suurempaa tuskaa kuin tyytymättömyys.

Ei ole mitään onnettomampaa kuin ansion ahneus.

Sentähden tyytyväisyyden kyllyys on ainainen elatus.


Chapter 47. Looking far

In English - Chapter 47. Looking farSuomeksi - Luku 47. Kauaksi katsominen
Human can know the world without leaving his own house.

Through his own windows he may see the high Tao.

The farther he goes, the less chance he stands of finding.

That is why a wise one knows and recognizes without traveling, names beings without seeing and completes everything without action.¹
Ihminen voi tuntea maailman lähtemättä ulos omasta talostaan.

Omien ikkunain läpi voi hän nähdä ylhäisen Taon.

Mitä kauemmaksi hän menee, sitä vähemmän toivoa hänellä on löytämisestä.

Sentähden viisas tietää ja tuntee matkustamatta, nimittää olioita näkemättä ja suorittaa kaiken toimimatta.¹
1) Mr. Ervast: “Deep experience, because the life of the spirit is not in doing but being.”1) Ervast: "Syvää kokemusta, sillä hengen elämä ei ole tekemisessä, vaan olemisessa."


Chapter 48. The trouble with knowledge

In English - Chapter 48. The trouble with knowledgeSuomeksi - Luku 48. Tiedon vaiva
Somatic and non-somatic ache grows every day from pursuing knowledge.

But this ache is lessened every day by reaching Tao.

Do you shorten your effort constantly , until there is nothing left of it?

There is nothing that non-action could not accomplish.

Human could without any pain start to rule the world. But those who make much noise about ruling the world are not ready for it.
Ruumiillinen ja henkinen vaiva kasvaa joka päivä tiedon tavoittelusta.

Mutta tämä vaiva vähenee päivittäin Taon saavuttamisen kautta.

Lyhennättekö alituiseen ponnistustanne, kunnes siitä ei ole mitään jälellä?

Ei ole mitään, jota ei toimimattomuus voisi aikaansaada.

Ihminen voisi pienimmättäkään tuskatta ryhtyä maailmaa hallitsemaan. Mutta ne, jotka pitävät suurta ääntä maailman hallitsemisesta, eivät ole siihen valmiit.


Chapter 49. The virtue of concession

In English - Chapter 49. The virtue of concessionSuomeksi - Luku 49. Myönnytyksen hyve
A wise one does not have fastened opinions, which he would call his own.¹

He adjusts to other peoples thoughts.

I want to pay good with good. I also want to pay evil with good.

Virtue is virtue.

To trust I respond with trust; likewise with trust I respond to suspicion.

Virtue is trusting.

Wise one lives in the world meekly self-controlling and his heart is full of compassion for all.

People confide in him and he considers all of them his children.
Viisaalla ei ole kiintonaisia mielipiteitä, joita hän sanoisi omikseen.¹

Hän mukautuu muitten ajatuksiin.

Minä tahdon maksaa hyvän hyvällä. Tahdon myöskin maksaa pahan hyvällä.

Hyve on hyve.

Luottamukseen vastaan luottamuksella; samaten vastaan epäluuloonkin luottamuksella.

Hyve on luottavainen.

Viisas elää maailmassa kainosti itseään hilliten ja hänen sydämensä uhkuu myötätuntoa kaikkia kohtaan.

Ihmiset uskovat hänelle ajatuksensa ja hän pitää heitä kaikkia lapsinaan.
1) Mr. Ervast: “i.e. on the level of thought (lower understanding). His whole life is executing one great ideal.”1) Ervast: "Nim. ajatuksen (alemman ymmärryksen) tasolla. Koko hänen elämänsä on yhden suuren periaatteen toteuttamista."


Chapter 50. Life’s value

In English - Chapter 50. Life’s valueSuomeksi - Luku 50. Elämän arvo
People step into life and return back to death.

Life’s gates are thirteen in number and same amount there are the gates of death.

The same amount of roads life quickly goes towards death. And why?

Because people pursue only sensory-life.

It has been said, that human, who knows the secret of life, can dwell the earth without preparing against a rhino nor a tiger.

He can go into the clash of battle without fearing a sword.

The rhino does not find a place where it could insert its horn.

The tiger does not find a place where to strike its claws.

The sword does not find a place to penetrate.

And why not?

Because he has beaten death.¹
Ihmiset astuvat elämään ja palaavat takaisin kuolemaan.

Elämän portit ovat kolmetoista luvultaan ja yhtä monta on kuoleman portteja.

Yhtä monta tietä myöten elämä nopeasti käy kuolemaa kohden. Ja minkätähden?

Sentähden että ihmiset tavoittelevat ainoastaan aisti-elämää.

On sanottu, että ihminen, joka tuntee elämän salaisuuden, voi vaeltaa kautta maan varustautumatta sarvikuonoa tai tiikeriä vastaan.

Hän voi mennä taistelun tuoksinaan miekkaa pelkäämättä.

Sarvikuono ei löydä paikkaa, mihin sarvensa, työntää.

Tiikeri ei löydä paikkaa, mihin kyntensä iskeä.

Miekka ei löydä paikkaa, mihinkä tunkeutua.

Ja miksikä ei?

Sentähden että hän on voittanut kuoleman.¹
1) Mr. Ervast: ‘Human has beaten death when he has become self-aware in the spirit world. As long as he pursues the “triworld” (bodily, emotional and intellect) he is a slave of death. The thirteen gates of life and death are: the five senses² and seven nervous centers (lotus flowers, chakras) and intellect, which in its entirety is a sense.’

2) Translator’s note: “Sixth sense (magnetism) has been proven empirically with a rat experiment recently.”
1) Ervast: 'Ihminen on voittanut kuoleman silloin, kun hän on tullut itsetietoiseksi hengen maailmassa. Niin kauan kun hän tavoittelee ”kolminaismaailman” (ruumiillisen, tunne- ja älymaailman) aisti-elämää, hän on kuoleman orja. Elämän ja kuoleman kolmetoista porttia ovat: ruumiin viisi aistia² ja seitsemän hermokeskustaa (lootuskukkaa, tshakraa) sekä äly, joka kokonaisuudessaan on yhtenä aistina.'

2) Kääntäjän lisäys: "Kuudes aisti, magnetismi, on todistettu empiirisesti rottakokeella vähän aikaa sitten."


Chapter 51. Recommending virtue

In English - Chapter. 51 Recommending virtueSuomeksi - Luku 51. Hyveen suosittelemista
Tao gives birth and Teh¹ (virtue) provides.

All beings wear their many form and the power of Teh takes them towards perfection.

That is why all creation unite to praise the Tao and to champion Teh.

But this respect for the Tao and the Teh is not by order.

It is not forced and therefore it lasts forever.²

For Tao gives birth to all creation and Teh provides, increases, grows, complements, ripens, protects and watches over them.

To give birth without owning, to work without expecting pay, growing without stealing power – This is the high virtue.
Tao synnyttää ja Teh¹ (hyve) elättää.

Kaikki oliot pukeutuvat moniin muotoihinsa ja Teh’in voima vie niitä täydellisyyttä kohti.

Sentähden kaikki oliot yhtyvät Taoa ylistämään ja hyvettä suosimaan.

Mutta tämä Taon ja Teh’in kunnioitus ei tapahdu mistään käskystä.

Se ei ole pakoitettua ja sentähden se kestää ainiaan.²

Sillä Tao synnyttää kaikki oliot ja Teh elättää, enentää, kasvattaa, täydentää, kypsyttää, suojelee ja valvoo niitä.

Synnyttäminen omistamatta, työskenteleminen odottamatta palkkaa, kasvattaminen anastamatta valtaa – se on ylhäistä hyvettä!
1) Translator's note: “Using Wade-Giles here, as the pinyin romanization system wasn't yet in existence. 'Teh' is 'De' in modern romanization, pinyin”

2) Mr. Ervast: “We could say that the reciprocal echo in a humans own chest forces him to respect Good.”
1) Kääntäjän huomautus: "Tässä käytetää Wade-Giles translitterointia 'Teh' joka on modernissa pinyinissä 'De'"

2) Ervast: "Voisimmehan kuitenkin sanoa, että vastakaiku ihmisen omassa rinnassa pakoittaa häntä kunnioittamaan Hyvää.


Chapter 52. Returning to origin cause

In English - Chapter 52. Returning to origin causeSuomeksi - Luku 52. Palaaminen alkusyyhyn
That, of which the universe emerged from, can be considered its mother.

By knowing the mother you will figure out the child.¹

And if knowing the child you consider the mother higher you will suffer no evil, even if your body perishes.

Keep your mouth locked and close the doors of vision and hearing and you will have no troubles all through your life.

But open your mouth and be questionful and you will get troubles all your life.²

To comprehend beings in their seed is intelligence.

To stay gentle is to be invincible.

Follow the light that leads you towards home and you will not be lost in the darkness.

This I call executing the eternal Tao in practice.
Se, mistä maailmankaikkeus puhkesi esiin, voidaan pitää sen äitinä.

Tuntemalla äitiä pääsette lapsen perille.¹

Ja jos tuntien lasta pidätte äitiä korkeampana, ette kärsi mitään pahaa, vaikka ruumiinne häviääkin.

Pitäkää suunne lukossa ja sulkekaa näön ja äänen ovet, niin ei teillä pitkin elämäänne tule olemaan mitään ikävyyksiä.

Mutta avatkaa suunne ja olkaa kyseliäitä, niin teille koko elämänne ajan tulee harmillisuuksia.²

Käsittää olioita niiden siemenessä on älyä.

Pysyä lempeänä on olla voittamaton.

Seuratkaa valoa, joka johtaa teitä kotia kohti, niin ette joudu hukkaan pimeässä.

Tätä minä sanon ikuisen Taon toteuttamiseksi käytännössä.
1) Mr. Ervast: ‘All philosophers and mystics of the ancient concur that there are two knowledges: lower and higher. Lower knowledge encompasses the sciences: it is knowledge of the manifest world, visible and invisible. Higher knowledge is spiritual knowledge, that does not come through the senses, but via when human in his spirit joins with the divine conciousness. Then he knows the “mother” and may from above know all which concerns the manifest world (“the child”).’

2) Mr. Ervast: ‘Refers to that the path of wisdom, of the higher knowledge is also temporally more peaceful than the scientific road of curiosity.’
1) Ervast: ' Kaikki muinaisajan filosofit ja mystikot ovat yhtä mieltä siitä, että on olemassa kaksi tietoa: alempi ja ylempi. Alempi tieto käsittää kaikki tieteet: se on tietoa ilmenneestä maailmasta, näkyväisestä ja näkymättömästä, Ylempi tieto on henkinen tieto, joka ei tule aistimien avulla, vaan siten, että ihminen hengessään yhtyy jumalalliseen tajuntaan. Silloin hän tuntee ”äidin” ja saattaa ylhäältäpäin tietää kaikki, mikä koskee ilmennyttä maailmaa (”lasta”).'

2) Ervast: 'Viittaa siihen, että viisauden, korkeamman tiedon polku on ajallisestikin rauhallisempi kuin uteliaisuuden tieteellinen tie.'


Chapter 53. Growing of clarity

In English - Chapter 53. Growing of claritySuomeksi - Luku 53. Selvyyden kasvaminen
Oh if I were wise enough to follow the great Tao!

The great Tao is extremely easy, but people prefer to walk complicated ways.

Governance is hard work.

Even if a house is outstandingly equipped, the fields can be full of weeds and the granaries empty.

Dressing up beautifully, carrying sharp swords, opulent eating and drinking and amassing great riches – I call this fancy theft.

That it is not of Tao is certain.
Oi jospa olisin kylliksi viisas seuraamaan suurta Taoa!

Suuri Tao on äärimmäisen helppo, mutta ihmiset kulkevat mieluummin monimutkaisia teitä.

Hallitseminen on suuri työ.

Vaikka talo on erinomaisen hyvin varustettu, voivat pellot olla rikkaruohoja täynnä ja jyväaitat tyhjiä.

Kauniisti pukeutumista, terävien miekkojen kantamista, ylellistä syömistä ja juomista ja suuren rikkauden kasaamista – sitä minä sanon koreaksi varkaudeksi.

Ettei se ole Taoa, on ainakin varma.


Chapter 54. The root and the branches

In English - Chapter 54. The root and the branchesSuomeksi - Luku 54. Juuri ja oksat
He who plants right, never unearths his plantings.

He who grips correctly will, not yield.

His offspring respect him endlessly.

Who develops the Tao in himself, he is rooted to virtue.

Who develops the Tao in his family, he makes his virtue spread.

Who develops the Tao in his village, he grows happiness.

Who develops the Tao in his kingdom, he makes happiness triumph.

Who develops the Tao in the world, he makes virtue omnious.

I check myself and will learn to know others.

I observe my family and all others become as familiar as my family members.

I observe my kingdom and learn to know the others too.

I observe this world and other worlds become known to me.

How else could I come to learn the laws that rule all, but by observing them in me?¹
Joka oikein istuttaa, ei koskaan kisko istutuksiaan ylös.

Joka oikein tarttuu kiinni, ei hellitä.

Hänen jälkeläisensä kunnioittavat häntä lakkaamatta.

Joka itsessään kehittää Taoa, hän juurtuu hyveeseen.

Joka kehittää Taoa perheessään, hän saattaa hyveensä leviämään.

Joka kehittää Taoa kylässään, hän kasvattaa onnellisuutta.

Joka kehittää Taoa valtakunnassaan, hän saattaa onnen voitolle.

Joka kehittää Taoa maailmassa, hän tekee hyveen kaikkialliseksi.

Minä tarkastan itseni ja tulen tuntemaan toisia.

Tarkkaan perhettäni ja kaikki muut tulevat tutuiksi kuin perheen jäsenet.

Tarkkaan valtakuntaani ja opin tuntemaan muutkin.

Tarkkaan tätä maailmaa ja muut maailmat tulevat minulle tunnetuiksi.

Kuinka muuten voisin oppia tuntemaan ne lait, jotka kaikkia hallitsevat, kuin siten, että tarkkaan niitä itsessäni?¹
1) Mr. Ervast: “Law of analogy. Microcosm and Macrocosm.”1) Ervast: "Analogian laki. Mikrokosmos ja Makrokosmos."


Chapter 55. Marvelous harmony

In English - Chapter 55. Marvelous harmonySuomeksi - Luku 55. Ihmeellinen sopusointu
The man, who is filled by the Tao, is like a small child.¹

Poisonous animals will not sting him; wild beasts will not attack him and birds of pray do not strike their claws into him.²

His young bones are not hard and his tendons not strong, but his grip is firm and sure.

He is full of manliness, even if unaware of his gender.

Even if he were to yell all day, his voice will never go hoarse.

From this we can see his harmony with nature.

The knowledge of this harmony is the eternal Tao.

This eternal Tao is the enlightenment of the spirit.

Unreasonable manners blossom in a human, and when mind yields to passions, they grow day by day.

But after reaching their summit they will cast the human to his destruction.

This is against the nature of Tao. What is against Tao, its end is near.
Se mies, joka on Taon täyttämä, on kuin pieni lapsi.¹

Myrkylliset eläimet eivät häntä pistä; villieläimet eivät käy häneen käsiksi eivätkä petolinnut iske kynsiänsä häneen.²

Hänen nuoret luunsa eivät ole kovia eivätkä jänteensä vahvoja, mutta hänen kädentartuntansa on luja ja varma.

Hän on täynnä miehevyyttä, vaikka sukupuolestaan tietämätön.

Vaikka hän huutaisi kaiken päivää, ei hänen äänensä koskaan käy käheäksi.

Tästä näkyy hänen sopusointunsa luonnon kanssa.

Tämän sopusoinnun tieto on ikuinen Tao.

Tämä ikuinen Tao on hengen valistus.

Kohtuuttomat tavat puhkeavat ihmisessä, ja kun mieli antaa intohimoille perää, kasvavat ne päivä päivältä.

Mutta päästyään huippuunsa vievät ne ihmisen perikatoon.

Tämä on vastoin Taon luontoa. Mikä on vastoin Taoa, sen loppu on lähellä.
1) Matth. 18:3

'and [Jesus] said, “Assuredly, I say to you, unless you are converted and become as little children, you will by no means enter the kingdom of heaven."' (NKJV)

2) Mark 16:17-18

“17 [Jesus speaks to eleven disciples] And these signs will follow those who believe: In My name they will cast out demons; they will speak with new tongues;

18 they will take up serpents; and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them; they will lay hands on the sick, and they will recover.”(NKJV)
1) ”Ellette tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan”. Matt. XVIII: 3.

2) ”Ja nämä tunnusteot ovat niiden tehtävissä, jotka uskovat: minun nimelläni he ajavat ulos riivaajaisia, puhuvat uusilla kielillä, poistavat käsin käärmeitä, ja jos juovat jotakin kuolettavaa, ei se vahingoita heitä; he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi.” Mark. 16; 17–18.


Chapter 56. Wondrous virtue

In English - Chapter 56. Wondrous virtueSuomeksi - 56. Ihmeellinen hyve
He who knows the Tao does not argue about it, and those who telltale of it do not know it.¹

To hold lips closed, to shut the doors of vision and hearing, to smoothen sharp corners, lessen the glare of bright light and to be on the same level as the dirt of the land – this is the wondrous virtue.

He who notices this, he looks with the same eyes at open mindedness and sullen mindedness, benevolence and insult, honor and shaming.

This is why all people greatly respect him.²
Joka Taon tuntee, ei siitä väittele, ja ne, jotka siitä lavertelevat, eivät sitä tunne.¹

Pitää huulet sulettuina, sulkea näön ja äänen ovet, tasoittaa kulmikkaisuudet, vienontaa häikäisyä ja olla samalla tasalla kuin maan tomu – tämä on ihmeellinen hyve.

Joka tämän huomaa, hän katsoo samoilla silmillä avomielisyyttä ja umpimielisyyttä, hyväntahtoisuutta ja loukkausta, kunniaa ja häpäisyä.

Tästä syystä häntä kaikki ihmiset suuresti kunnioittavat.²
1) Mr. Ervast: “First advice for those seeking God is that he should refrain from arguing about spiritual matters. To get to know God is only possible by endogenously seeking and silent practice.”

2) Mr. Ervast: “This whole chapter is probably about practicer of mediation.”
1) Ervast: "Ensimäisiä neuvoja Jumalan etsijälle on, että hänen tulee välttää kaikkea kinastelua henkisistä asioista. Jumalan tuntoon pääsee ainoastaan sisäisesti pyrkimällä ja hiljaisilla harjoituksilla.

2) Ervast: "Koko luku nähtävästi kuvaa meditatsionin eli mietiskelyn harjoittajaa."


Chapter 57. Right government

In English - Chapter 57. Right governmentSuomeksi - Luku 57. Oikea hallitus
May the just lead the kingdom. May the cunning lead the army.

But may he who efficiently acts by non-action be king.¹

How do I know this to be so?

I know via this:

When peoples actions are guided by restricting laws the country grows even poorer.

When people are allowed freely to wield weapons, the government is in danger.

The quicker and more skillful the people become, the more are artificial objects put to use.

And when cunning moves have gained general appreciation thieves prosper.

This is why the wise one says: “I do not rule anything and the people will form themselves.

I want to stay in peace and the people will find their rest.

I do not want to shine in the spotlight and the people will be successful.

I want to put away all ambition, and the people will return to their natural simplicity.”
Oikeamielinen hallitkoon valtakuntaa. Ovela johtakoon sotajoukkoa.

Mutta se, joka tehokkaasti toimii toimettomuudellaan, olkoon kuningas.¹

Mistä tiedän, kuinka asioiden laita on oleva?

Tiedän tämän kautta:

Kun ihmisten toimia ohjaamassa on estäviä lakeja, köyhtyy maa yhä enemmän.

Kun kansan sallitaan vapaasti aseita käyttää, on hallitus vaarassa.

Mitä sukkelammaksi ja taitavammaksi kansa tulee, sitä enemmän tulevat keinotekoiset kappaleet käytäntöön.

Ja kun viekkaat keinot ovat saaneet yleistä arvoa, silloin varkaat menestyvät.

Sentähden sanoo viisas: »Minä en mitään määrää, ja kansa on muodostava itsensä.

Tahdon pysyä rauhassa, ja kansa on löytävä leponsa.

En tahdo tunkea esille, ja kansa on menestyvä.

Tahdon panna pois kunnianhimon, ja kansa on palaava luonnolliseen yksinkertaisuuteensa.»
1) Mr. Ervast: “A steady-minded ruler will be in the same relation to his people as the innermost self is to his visible personality: simultaneously a conscience, wise intellect, excitable ideal, but not a forcer or an enforcer. The following verses and chapters furthermore complement and shed light on this thought.”1) Ervast: "Totinen hallitsija on oleva samassa suhteessa kansaansa kuin ihmisen sisin minuus hänen näkyväiseen personallisuuteensa: samalla omatunto, viisas järki ja innostava ihanne, muttei pakoittaja eikä toimeenpanija. Seuraavat säkeet ja luvut yhä täydentävät ja valaisevat samaa ajatusta."


Chapter 58. To allow others to heal themselves

In English - Chapter 58. To allow others to heal themselvesSuomeksi - Luku 58. Sallia toisten parantaa itsensä
Free and gentle government gives the people the possibility of development of itself.

When the government is stiff and demanding, the people are withered and wretched.

Misery is only the shadow of existence.

Happiness is only the curtain of misery.

When will these end?

If we give in a just way, destruction will come to the state automatically, and what was, in a way good, gives way to bad.¹

Truly the people have been under a cloud for a long time.

That is why the wise one is full justice, but he does not carve and engrave others. He is just, but does not criticize others.

He is straight but he does not straighten others.

He is illuminated, but never insults with his enlightenment.
Vapaa ja lempeä hallitus antaa kansalle kehittymisen mahdollisuuden.

Kun hallitus on jäykkä ja vaativainen, on kansa kuihtunut ja viheliäinen.

Kurjuus on vain olemisen varjo.

Onnellisuus on vain kurjuuden verho.

Koska niistä on tuleva loppu?

Jos ja’amme oikeuden mukaan, tulee hävitys itsestään valtiolle, ja mikä oli omalla tavallaan hyvää, on antava tilaa pahalle.¹

Todella kansa on ollut pilven peitossa kauan aikaa.

Sentähden on viisas täynnä oikeutta, mutta hän ei veistele ja kavertele toisia. Hän on oikeamielinen, mutta ei moiti toisia.

Hän on suora, mutta ei suorista toisia.

Hän on valaistu, mutta ei loukkaa valistuksellaan.
1) Mr. Ervast: “Laozi already understood that even division of the wealth would be of much help to the suffering society.”1) Ervast: " Laotse jo ymmärsi, että omaisuuden tasajaosta ei olisi paljon apua kärsivälle yhteiskunnalle."


Chapter 59. Protecting Tao

In English - Chapter 59. Protecting TaoSuomeksi - 59. Taon varjeleminen
In governing people and serving heaven there is nothing like reasonableness.

Through reasonableness the human arrives in his first state¹.

When this state has been reached, the human owns unlimited amount of virtue.

With this kind of virtue he can conquer all.

And there is no end to this championing.

That is why he can without obstructions receive being king.

This kind of person has the structure of a mother² and he can endure forever.

He is like a plant with deep roots and strong trunk.

He is a human who lives long and sees many days of life.³
Ihmisten hallitsemisessa ja taivaan palvelemisessa ei ole mitään kohtuuden veroista.

Kohtuuden kautta ihminen saapuu ensimäiseen tilaansa.¹

Kun tämä tila on saavutettu, omistaa ihminen rajattoman määrän hyvettä.

Sellaisen hyveen voimalla hän voittaa kaiken.

Eikä tällä mestaruudella ole loppua.

Siten hän esteettä voi vastaanottaa kuninkuuden.

Sellaisella ihmisellä on äidin rakenne² ja hän kestää rajattomasti.

Hän on kuin kasvi, jonka juuret ovat syvällä ja jonka varsi on luja.

Hän on ihminen, joka elää kauan ja näkee monta elonpäivää.³
1) Mr. Ervast: “I.e. becomes aware of his spirit-self.”

2) Mr. Ervast: Because he can self-awarely “give birth” personalities for himself in the manifested world.

3) Mr. Ervast in Finnish: “Ruumistusta.”. Translator is unaware of the meaning of this word.
1) Ervast: "S. o. tulee tietoiseksi henki-minästään."

2) Ervast: 'Sillä hän voi itsetietoisesti ”synnyttää” itselleen personallisuuksia ilmenneessä maailmassa.'

3) Ervast: "Ruumistusta."


Chapter 60. Filling the throne

In English - Chapter 60. Filling the throneSuomeksi - Luku 60. Valtaistuimen täyttäminen
States should be governed like we boil small fish, without much ado.

When Tao is brought to guide the nation, it gives rest to the shadows of the dead¹.

Not like that the spirits would become idle but they stop menacing the people.

But – what is more important – a wise leader of the people does no evil to them.

And when these don’t bother each other, their effect is focused on the common good.
Valtioita olisi ohjattava niinkuin keitämme pieniä kaloja, suuretta puuhatta.

Kun Tao saatetaan valtakuntaa ohjaamaan, antaa se lepoa kuolleitten varjoille.¹

Ei niin, että henget tulisivat toimettomiksi, vaan ne lakkaavat häiritsemästä kansaa.

Mutta – mikä on tärkeämpää – kansan viisas johtaja ei tee niille pahaa.

Ja kun nämä eivät häiritse toisiansa, tähtää niiden vaikutus yhteiseen hyvään.
1) Mr. Ervast: 'Laozi knew well how restless the “netherworld” is when earthly life has boasted the lusts generated by a badly run society.'1) Ervast: 'Laotse tiesi hyvin, kuinka levotonta on ”tuonelassa”, kun maallinen elämä on uhkunut huonosti hallitun yhteiskunnan synnyttämiä intohimoja.'


Chapter 61. Virtue of humbleness

In English - Chapter 61. Virtue of humblenessSuomeksi - Luku 61. Nöyryyden hyve
A kingdom, like a stream, becomes great by being lowly. It becomes the center, where all the world aims for.

Similarly is with woman: She wins the man by constant calmness.

And calmness is the same as durability.

That is why a great state by lowering itself to those who are beneath it can get to rule them.

Likewise a small state by submitting to some larger one can guarantee itself its allegiance.

This is how one acquires fidelity with its humbleness, and the other acquires favor.

A great nation wants to have small ones within its reach of control and to support them, but a small state wants to become allied and serve the bigger one.

This is how both become satisfied, but only if the larger one wants to lower itself.
Valtakunta, niinkuin virta, tulee suureksi olemalla matala. Se tulee keskustaksi, johon koko maailma pyrkii.

Samoin on naisen laita: hän voittaa miehen yhtämittaisella rauhallisuudella.

Ja rauhallisuus on samaa kuin kestäväisyys.

Sentähden suuri valtio laskeutumalla niitten luo, jotka ovat sitä alempana, voi päästä niitä hallitsemaan.

Samaten pieni valtio, alistumalla jollekin suurelle, voi taata itselleen sen liittolaisuuden.

Siten toinen hankkii nöyryydellään uskollisuutta, toinen suosiota.

Suuri valtio haluaa saada valtaansa pieniä ja elättää niitä, mutta pieni valtio haluaa tulla liittolaiseksi ja palvella suurempaa.

Siten molemmat tulevat tyydytetyiksi, jos vain suurempi tahtoo alentua.¹
1) Mr. Ervast: ‘Undoubtably many considers that in this chapter Laozi is too “optimistic”.‘1) Ervast: 'Moni arvelee epäilemättä, että Laotse tässä luvussa on liian ”optimistinen”.'


Chapter 62. The practical Tao

In English - Chapter 62. The practical TaoSuomeksi - Luku 62. Käytännöllinen Tao
Tao is the silent leader of all beings.

It enriches a good man and repels the evil-doer.

Its advice is always in rightly situated, its benevolence comes always when needed.

Even those who are not good it does not abandon.

That is why when an emperor sits on his throne and summons up aristocrats, not even the prince, who comes in front of him with medals and escorted by a cavalry, isn’t as worthy as he who in humbleness presents this Tao.

For why did the ancient ones hold Tao in such high value?

Is it not because it is open to all without great seeking and through it human was released from sin.

This is why it was considered the greatest treasure of the world.
Tao on kaikkien olioitten hiljainen johtaja.

Se rikastuttaa kunnon miestä ja torjuu pahantekijän.

Sen neuvo on aina paikallaan, sen hyväntahtoisuus tulee aina tarvittaissa.

Niitäkään, jotka ei ole hyviä, se ei hylkää.

Sentähden, kun hallitsija astuu valtaistuimelleen ja viittaa luokseen ylimyksiä, ei edes prinssi, joka tulee hänen eteensä arvomerkeillä ja ratsasjoukon saattamana, ole sen veroinen, joka nöyrästi esittää tämän Taon.

Sillä miksikä vanhat pitivät Taoa niin suuressa arvossa?

Eikö sentähden että se oli kaikille avoinna ilman suurta etsimistä ja että sen kautta ihminen pääsi synnistä?

Tämän tähden sitä pidettiin maailman suurimpana kalleutena.


Chapter 63. Looking ahead

In English - Chapter 63. Looking aheadSuomeksi - Luku 63. Eteensä katsominen
To act without plan, to labor without pretense, finding great in what is small, and plentyfullness in scarcicity , by revenging evil with goodness, difficult things when they are easy, and by guiding great things when they are at their beginning – that is of the way of the Tao.

The beginnings of all difficult things are in ease and difficulty of great things is only in their beginning.

That is why a wise one can accomplish great things without even seemingly touching them.

Who lightly accepts, rarely keeps his word.

He who considers all things easy, he will have many troubles.

That is why a wise one keeps meticulous count of small things and thus he has no difficulties.
Toimia ilman suunnitelmaa, puuhata olematta olevinaan, löytäen suuren siinä, mikä on pientä, ja paljouden vähässä, kostaen vääryyden hyvyydellä, voittaen vaikeita asioita silloin kun ne ovat helppoja, ja ohjaten suuria asioita niiden alussa – se on Taon tapaista.

Kaikkien vaikeiden asioiden alku on helppoudessa ja suurten asioiden vaikeus vain alussa.

Sentähden viisas voi aikaansaada suuria asioita näennäisesti edes kajoomatta niihin.

Joka keveästi suostuu, pitää harvoin sanansa. Joka pitää kaikkia asioita helppoina, hänellä on paljon vaikeuksia.

Sentähden viisas pitää paljon lukua pienistä asioista eikä hänellä siten ole mitään vaikeutta.


Chapter 64. Caring for the lowly ones

In English - Chapter 64. Caring for the lowly onesSuomeksi - Luku 64. Huolenpito vähäisistä
What is quiet is easily held on to.

What is expected is easily avoidable.

What is fragile is easily broken.

What is small breaks quickly.

Do your chores before they take on a form¹.

Arrange things before confusion starts.

A tree that is as wide as your arms spread around grew from a small sprout.

A castle of nine stories arose from a small pile of rocks.

A journey of thousand kilometers started with one step.

He who only plans, he destroys.

He who reaches for, he loses.

A wise one does not do like that and therefore he never does evil.

He doesn’t reach for and therefore he does not lose.

But the united people fail in their endeavors on the eve of their success.

If they were as understanding in the end as they were in the beginning no such failures would be a-coming.

That is why the wise one wants only such that the others despise, and does not put value into things that are hard to attain.

He acquires common knowledge, but returns to what the masses have left by the side of the road.

Thus he pursues natural development in all things and acts without planning.
Mikä on hiljaista, on helposti kiinni pidetty.

Mikä on odotettua, on helposti vältettävissä.

Mikä on haurasta, taittuu helposti.

Mikä on pientä, hajoaa nopeasti.

Toimita tehtäväsi, ennenkuin se pukeutuu muotoon.¹

Järjestä asiat, ennenkuin alkaa sekaannus.

Puu, joka on sylin vahvuinen, kasvoi pienestä vesasta.

Yhdeksänkerroksinen linna kohosi pienestä kivikasasta.

Tuhannen virstan matka alkoi yhdestä askeleesta.

Joka ainoastaan suunnittelee, hän hävittää.

Joka tavoittelee, hän kadottaa.

Viisas ei menettele siten, ja sentähden hän ei tee pahaa.

Hän ei tavoita ja sentähden hän ei kadota.

Mutta yhteinen kansa epäonnistuu puuhissaan menestymisensä aattona.

Jos he olisivat yhtä ymmärtäväisiä lopussa kuin alussa, ei tulisi sellaisia tappioita.

Sentähden viisas haluaa ainoastaan sellaista, jota muut halveksivat, eikä pane mitään arvoa vaikeasti saavutettaville asioille.

Hän hankkii yleistä oppia, mutta palaa siihen, jonka joukot ovat jättäneet tien oheen.

Siten hän pyrkii luonnolliseen kehitykseen kaikissa asioissa ja toimii suunnittelematta.
1) Mr. Ervast: ‘A wise one wins the disgust of his lower self before it grows into a monster “guarding the door step”‘1) Ervast: 'Viisas voittaa alemman minänsä vastenmielisyyden, ennenkuin se kasvaa ”kynnyksellä vartioivaksi” hirviöksi.'


Chapter 65.  The simple virtue

In English - Chapter 65. Simple virtueSuomeksi - Luku 65. Yksinkertainen hyve
The ancient ones who put the Tao into use, did not use it to make the people posh, but to make them simple and natural.

The difficulty of governing is due to too much statecraft.

He who tries to rule the kingdom with statecraft is only a menace to it, but whom rules without it is a blessing.

Knowing these two things is the real statecraft and following these is called the virtue of simplicity.

Deep and wide is this virtue of simplicity, and even if it is opposite to other means, it can bring about perfect order.
Vanhat, jotka panivat Taon käytäntöön, eivät käyttäneet sitä kansan pöyhistämiseksi vaan tehdäkseen heidät yksinkertaisiksi ja luonnollisiksi.

Vaikeus kansan hallitsemisessa johtuu liiallisesta valtiotaidosta.

Joka koettaa hallita valtakuntaa valtiotaidolla, on sille ainoastaan vitsaukseksi, mutta joka ilman sitä hallitsee, on siunaukseksi.

Näiden kahden asian tieto on oikea hallitustaito ja niiden noudattamista sanotaan yksinkertaisuuden hyveeksi.

Syvä ja avara on tämä yksinkertaisuuden hyve, ja vaikka se on vastakkainen muille keinoille, voi se saada aikaan täydellisen järjestyksen.


Chapter 66. Placing yourself last

In English - Chapter 66. Placing yourself lastSuomeksi - Luku 66. Itsensä viimeiseksi asettaminen
The great streams and rivers receive tax from all rivers and streams through their lowliness: this is the reason for their greatness.

That is why a wise one wanting to rule the people talks of himself as lower than them; and wanting to be able he sets himself back-most.

Thus even if he is higher than them, they don’t feel his weight, and even if he were to go in front of them he is a hindrance to none.

That is why the whole world raises him to glory and no-one is offended by it.

Because he does not compete, he has no-one envious of him.
Sen kautta saavat suuret virrat ja joet veroa kaikilta joilla ja puroilta, että ne ovat matalammalla: tässä on syy niiden ylemmyyteen.

Sentähden viisas tahtoessaan hallita kansaa puhuu itsestään ikäänkuin heitä alempana olevasta; ja halutessaan olla etevä asettaa hän oman itsensä taaimmaiseksi.

Siten vaikka hän on heitä ylempänä, he eivät tunne hänen painoansa, ja vaikka hän on heistä edellä, ei hän ole kellekään esteeksi.

Sentähden koko maailma koroittaa häntä kunniaan eikä kukaan siitä loukkaannu.

Ja koska hän ei kilpaile, ei hänellä ole kadehtijaa.


Chapter 67. Three precious things

In English - Chapter 67. Three precious thingsSuomeksi - Luku 67. Kolme kallista asiaa
The whole world acknowledges, that even if my taoism is great, it is not sufficient. Its greatness makes it look inadequate.

If it were like the others it would have been found inadequate ages ago.

But I hold on to three precious things, which I also practice.

First one is good temper.

Second one is frugality

Third one is humbleness.

With good temper I can be courageous. With frugality I can be generous. With this humbleness I can be great in service like a vessel of honor.

But these days people abandon good temper and become intrusive.

They throw away frugality and become wasteful.

They leave humility and pursue proficiency and thus death.

Good temper is always victorious in attack and steadfast in defense.

That is why when heaven wants to conserve a human, it surrounds him with good temper.
Koko maailma tunnustaa, että vaikka minun taoismini on suuri, se ei kuitenkaan ole riittävä. Sen suuruus saa sen näyttämään riittämättömältä.

Jos se olisi kuin muut, olisi se jo kauan sitten huomattu riittämättömäksi.

Mutta minä pidän kiinni kolmesta kalliista asiasta, joita myöskin harrastan.

Ensimäinen on sävyisyys.

Toinen on säästäväisyys.

Kolmas on nöyryys.

Tällä sävyisyydellä voin olla uskalias. Tällä säästäväisyydellä voin olla antelias. Tällä nöyryydellä voin olla suuri palveluksessa kuten kunnian astia.

Mutta näinä päivinä ihmiset hylkäävät sävyisyyden ja tulevat tunkeileviksi.

He heittävät säästäväisyyden ja tulevat tuhlaaviksi.

He jättävät nöyryyden ja tavoittavat etevämmyyttä ja niinmuodoin kuolemaa.

Sävyisyys on aina voitokas hyökkäyksessä ja varma puolustuksessa.

Sentähden, kun taivas tahtoo säilyttää ihmisen, ympäröi se häntä sävyisyydellä.


Chapter 68. Imitating the heaven

In English - Chapter 68. Imitating the heavenSuomeksi - Luku 68. Taivaan jäljitteleminen
Who commands well, is not forceful.

Who fights well, is not angry.

The best of the winners does not brag war.

Of the masters the best one leads his servants by lowering himself.

This is the virtue of non-arguing. This is the virtue of assurance.

This is imitation of the heaven, which was the highest goal of the old ones.
Joka hyvin komentaa, ei ole käskeväinen.

Joka hyvin taistelee, ei ole vihainen.

Voittajista paras ei uhmaile sotaa.

Mestareista paras johtaa palvelijoitansa alentumalla.

Tämä on kiistelemättömyyden hyve. Tämä on vakuutuksen hyve.

Tämä on taivaan jäljittelemistä, joka oli vanhojen korkein päämäärä.


Chapter 69. Using the highly virtue

In English - Chapter 69. Using the high virtueSuomeksi - Luku 69. Ylhäisen hyveen käyttö
A great soldier has said “I don’t dare to be the master but would much rather be guest (i.e. I don’t want to give the call to battle but will rather answer it.) I don’t want to advance an inch but would rather retreat a foot.”

This is what I call side-attack¹ and not advancing in the front of the ranks: it is the same as carrying weapons without preparing for fight, to grasp the sword without brandishing it and to advance on the enemy without attacking it.

There is nothing as unfortunate as going into war frivolously.

By doing this we risk of losing our most precious, i.e. our good temper.

Thus it happens that when opposing powers meet each other in battle, he who woes it will surely remain victor.
Suuri sotilas on sanonut: »En uskalla olla isäntä vaan olisin mieluummin vieras. (S. o. En tahdo antaa taisteluvaatimusta vaan mieluummin vastaan siihen.) En uskalla edistyä tuumaakaan, vaan mieluummin peräydyn jalan verran.»

Tätä minä nyt nimitän sivuhyökkäykseksi eikä rivien etunenässä kulkemiseksi: se on samaa kuin kantaa aseita valmistumatta taisteluun, tarttua miekkaan sitä paljastamatta ja kulkea vihollista kohti käymättä sen kimppuun.

Ei ole mitään niin onnetonta kuin astua kevytmielisesti sotaan.

Sillä niin tekemällä olemme vaarassa kadottaa arvokkaimpamme, nim. sävyisyytemme.

Siten tapahtuu, että kun vastakkaiset vallat kohtaavat toisensa taistelussa, hän joka sitä surkuttelee, jää varmasti voittajaksi.
1) Translator’s note: 'Mr. Ervast uses word “sivuhyökkäys” which is almost similar as “sivustahyökkäys” which means “flank attack”. I need to look this up in the original text to figure out what “sivuhyökkäys” meant in the 1920’s'


Chapter 70. The difficulty of becoming known

In English - Chapter 70. The difficulty of becoming knownSuomeksi - Luku 70. Vaikeus tulla tunnetuksi
Easy are my words to learn and easy they are to put into practice.

Yet no-one can understand or enact them into practice.

For in my words is a distant origin and in my actions the highly law.

Those who do not know it, don’t know me either.

The ones who understand me are few and they give me value.

For a wise one is externally poor but in his bosom he has a jewel.
Helpot ovat minun sanani oppia ja helpot panna käytäntöön.

Kuitenkaan ei kukaan kykene niitä ymmärtämään eikä panemaan käytäntöön.

Sillä sanoissani on kaukainen alkuperä ja teoissani ylhäinen laki.

Jotka eivät sitä tunne, eivät minuakaan tunne.

Niitä on harvassa, jotka minua tuntevat, ja he antavat minulle arvoa.

Sillä viisas on ulkonaisesti köyhä, mutta hänellä on jalokivi povessaan.


Chapter 71. The disease of ignorance

In English - Chapter 71. The disease of ignoranceSuomeksi - Luku 71. Tietämättömyyden tauti
Knowing your own ignorance is the best knowledge.

Lack of such knowledge is disease.

If someone just considers it a disease, he is freed of it.

Wise one is free of this disease.

He knows what it is and is free of it.
Oman tietämättömyytensä tunteminen on parasta tietoa.

Sellaisen tiedon puute on tautia.

Jos vain joku pitää sitä tautina, paranee hän siitä.

Viisas on vapaa tästä taudista.

Hän tietää mitä se on ja on vapaa siitä.


Chapter 72. Loving yourself

In English - Chapter 72. Loving yourselfSuomeksi - Luku 72. Itsensä rakastaminen
When the people don’t have correct fear for the current dangers, they plunge forward into even worse dangers¹.

Let them be cautious, that they don’t expand their house tired of the current state of things.

If they don’t despise it, no such weariness is born.

This is why the wise one, even if he has self-esteem, does not brag.

He loves but does not place himself high.

That is how he avoids pride and is content.
Kun ihmisillä ei ole oikeata nykyisten vaarain pelkoa, syöksyvät he suurempiin vaaroihin.¹

Varokoot, etteivät laajenna taloansa väsyneinä nykyiseen tilaansa.

Jolleivät he halveksi sitä, ei synny sellaista väsymystä.

Tämän vuoksi viisas, vaikka hänellä on itsetunto, ei kerskaile.

Hän rakastaa mutta ei pane itseään korkealle.

Siten hän välttää ylpeyden ja on tyytyväinen.
1) Mr. Ervast: “Or: When people don’t fear the majesty of power they are plunged into the hands of despotism."1) Ervast: "Tai: Kun ihmiset eivät pelkää vallan majesteettia, syöksyvät he hirmuvallan kynsiin."


Chapter 73. Freedom of action

In English - Chapter 73. Freedom of actionSuomeksi - Luku 73. Toiminnan vapaus
Whose bravery manifests itself in defiance, he will be in the hands of death.

Whose bravery shows itself in self control, he stays.

Thus there are two kinds of bravery, one is unlucky and the other is beneficial.

But who can say why one of them receives the damnation of the heaven?

This is why the wise one notices action to be difficult.

The heavenly Tao does not compete, yet it wins everything; it does not speak and yet it is skilled in answering, it does not call and yet things come easily to it.

It is quiet in its course of action and its actions are fully effective.

The net of the heaven has large meshes and yet nothing slips through them.
Jonka rohkeus ilmenee uhmailemisessa, hän joutuu kuolon käsiin.

Jonka rohkeus näyttäytyy itsensä hallitsemisessa, hän säilyy.

Niin että on olemassa kahdenlaista rohkeutta, toinen onneton ja toinen edullinen.

Mutta kuka voi sanoa, miksi toinen niistä saa osakseen taivaan tuomion?

Tämän vuoksi viisas huomaa toimimisen vaikeaksi.

Taivaallinen Tao ei kilpaile ja voittaa kuitenkin kaiken; se ei puhu ja on kuitenkin taitava vastaamaan, se ei kutsu ja kuitenkin tulevat esineet helposti sen luo.

Se on hiljainen menettelytavassaan ja sen toimenpiteet ovat täysin tehokkaat.

Taivaan verkolla on suuret silmät ja kuitenkaan ei mikään pujahda niiden läpitse.


Chapter 74. The mistake of governance

In English - Chapter 74. The mistake of governanceSuomeksi - Luku 74. Hallitsemisen virhe
When the people don’t fear death, what use is punishment to scare them?

And if they were always kept in the fear of death and I would take to all evil-doers and kill them, would I dare to do it?

The great Executioner is always waiting.

If someone steals his job, he is like a beginner that steps into the building site of the master builder.

Such people rarely do not chop off their own hands.
Kun kansa ei pelkää kuolemaa, mitä virkaa on silloin rangaistuksella heidän peloittamisekseen?

Ja jos heitä aina pidettäisiin kuoleman pelossa ja minä ryhtyisin käsiksi kaikkiin pahantekijöihin ja tappaisin heidät, uskaltaisinko tehdä sen?

Aina odottaa suuri Teloittaja!

Jos joku anastaa sen viran, on hän kuin vasta-alkaja, joka astuu suuren rakentajan työmaalle.

Sellainen harvoin on leikkaamatta omia käsiään.


Chapter 75. The evil of greed

In English - Chapter 75. The evil of greedSuomeksi - Luku 75. Ahneuden paha
The people suffer hunger because those above them set heavy tax burdens on them. This is the cause of their lacking.

The people are hard to govern because of the commanding nature of those who are above them. This is the source of confusion.

People despise death because enduring life is so much pain.

That is the reason of their carelessness towards death.

That is why it is better to live secluded than to make much ado about your life.
Kansa kärsii nälkää sentähden että heidän ylempänsä panevat heille raskaita veroja. Tämä on heidän puutteensa aiheuttajana.

Kansaa on vaikea hallita noiden ylempien käskeväisyyden vuoksi. Tämä on hämmennyksen syynä.

Ihmiset halveksivat kuolemaa, koska elämän kestämisessä on niin paljon tuskaa.

Siinä syy heidän välinpitämättömyyteensä kuolemaa kohtaan.

Sentähden on parempi elää syrjässä kuin tehdä liikoja elämästään.


Chapter 76. The danger of power

In English - Chapter 76. The danger of powerSuomeksi - Luku 76. Voiman vaara
When a human is born he is delicate and weak, when dying he is stiff and powerful.

The same is with all things. Trees and sprouts in their early growth are soft and flexibile, but when they are dying they are dried up and tough.

Their hardness and stiffness are the companions of death, but finesse and flexibility are the companions of life.

That is why the soldier by trusting in his force does not conquer death and similarly a a strong tree becomes only firewood. For the strong and thick should be low but silent and consenting should be high.
Ihminen on syntyessään hento ja heikko, kuollessaan jäykkä ja voimakas.

Samoin on kaiken laita. Puut ja vesat varhaisessa kasvussaan ovat pehmeitä ja taipuvia, mutta kuollessaan kuivettuneet ja sitkeät.

Niiden kovuus ja tukevuus ovat kuoleman seuralaisia, mutta hienous ja taipuvaisuus elämän seuralaisia.

Sen vuoksi sotilas luottamalla voimaansa ei voita kuolemaa, ja samoin voimakas puu tulee ainoastaan polttopuuksi. Sillä väkevän ja tanakkaan pitää olla alhaalla, mutta hiljainen ja myöntyväinen on ylhäällä.


Chapter 77. The Heavenly Tao

In English - Chapter 77. The Heavenly TaoSuomeksi - Luku 77. Taivaallinen Tao
Like arching of the bow is the heavenly Tao.

It brings down all that is high and lifts up that which is lowly.

It reduces where excess is and adds where there is lack.

The heavenly Tao makes all beings equal. This Tao is not of the human.

Human takes from the needy to add to his own pride.

Where is the man who has ample wealth and gives it to the service of the world? Only he, who has Tao.

This is why the wise one performs his work without expecting reward and does not seek honor for himself.

That is how he hides his richness.
Niinkuin jousen jännittäminen on taivaallinen Tao.

Se tuo alas kaiken, mikä on korkeata, ja nostaa sen, mikä on alhaista.

Se vähentää, missä on liiallisuutta, ja lisää, missä on puutetta.

Taivaallinen Tao tekee kaikki oliot samanvertaisiksi. Tämä Tao ei ole ihmisestä.

Ihminen ottaa tarvitsevalta lisätäkseen omaa ylpeyttään.

Missä on se mies, jolla on rikkautta yltäkyllin ja joka antaa sen maailman palvelukseen? Ainoastaan hän, jolla on Tao.

Tämän vuoksi viisas suorittaa työnsä odottamatta palkintoa eikä etsi kunniaa itselleen.

Siten hän peittää rikkautensa.


Chapter 78. Embracing the truth

In English - Chapter 78. Embracing the truthSuomeksi - 78. Totuuden omaksuminen
Nothing in this world is as weak and bendable like water is, yet for breaking down the mighty there is nothing like it.

There is no choice to be made here.

The whole world knows that the soft can wear the hard down and that the weak wins the strong, but no-one endures to act it out in his actions.

That is why the wise one says: “He who bears the sins of his country, is truly the lord of the country. Who bears the sufferings of the people is truly their king.¹

The words of truth are always peculiar (paradoxes)!
Ei mikään koko maailmassa ole niin heikkoa ja taipuvaa kuin vesi, mutta väkevän alas murtamiseen ei sillä ole vertaista.

Tässä ei ole mitään vaalinvaltaa.

Koko maailma tietää, että pehmeä voi kuluttaa loppuun kovan ja heikko voittaa väkevän, mutta kukaan ei jaksa toteuttaa sitä teoissaan.

Sentähden viisas sanoo: »Joka kantaa maansa synnit, on todella maansa herra. Joka kantaa ihmisten kärsimykset, on todella heidän kuninkaansa».¹

Totuuden sanat ovat aina eriskummaisia (paradokseja)!
1) Mr. Ervast: “Even as this is the savior moral of all ages, there is also a view of the coming savior of the world.”1) Ervast: " Vaikka tämä on kaikkien aikojen vapahtajamoraalia, piilee Laotsen sanoissa samalla näkemys tulevasta maailman vapahtajasta."


Chapter 79. Keeping promise

In English - Chapter 79. Keeping a promiseSuomeksi - Luku 79. Lupauksen pitäminen
When agreement has been reached after a long dispute, one side always grumbles. And how could this be said a good resolution to an argument?

That is why the wise one takes his part of the commitment and does not demand anything else for himself.

A just man checks only his own obligations in an agreement but the unjust seeks his own profit.

The heavenly Tao has no favorites.

It always helps the good.
Kun on sovinto tehty pitkän kiistan jälkeen, jää toinen puoli aina napisemaan. Ja kuinka tätä voitaisiin sanoa hyväksi riidan ratkaisuksi?

Sentähden viisas ottaa oman osansa sitoumuksesta eikä vaadi itselleen muuta.

Kunnon mies tarkastaa ainoastaan omia sitoumuksiaan sopimuksessa, mutta kunnoton etsii omaa etuaan.

Taivaallisella Taolla ei ole suosikkeja.

Se auttaa aina hyviä.


Chapter 80. Standing alone

In English - Chapter 80. Standing aloneSuomeksi - Luku 80. Yksinään seisominen
If I had a small kingdom and only ten or hundred able men, I would not use them for government.

I would teach the people to view death as a high thing and then they would not go abroad to seek it.

Even if they had ships and carriages, they would not leave with them.

Even if they had war gear they would never have an opportunity to wear them. The people would return again to using yarn and knots (instead of writing).

They would notice coarse food to be palatable, keep their simple clothing beautiful, see their houses as places of rest and would enjoy their simple entertainments.

Even if nearby there was another state and from there the crowing of the roosters and barking of the dogs sounded, my people would grow old and die without needing to socialize with them.
Jos minulla olisi pieni valtakunta ja ainoastaan kymmenen tai sata kykenevää miestä, niin minä en käyttäisi niitä hallitukseen.

Minä opettaisin kansaa katsomaan kuolemaa korkeaksi asiaksi ja silloin he eivät lähtisi ulkomaille sitä etsimään.

Vaikka heillä olisi laivoja ja vaunuja, eivät he niillä lähtisi matkaan.

Vaikka heillä olisi sotavarustuksia, ei heillä olisi koskaan tilaisuutta ottaa niitä yllensä. Kansa palaisi taas nuoran ja solmun käyttöön (kirjoituksen asemasta).

He huomasivat karkean ruuan hyvänmakuiseksi, pitäisivät yksinkertaiset vaatteensa kauniina, katsoisivat talojansa lepopaikoiksi ja nauttisivat omista yksinkertaisista huvituksistansa.

Vaikka läheisyydessä olisi naapurivaltio ja sieltä kuuluisi kukkojen kiekunta ja koirien haukunta, niin kansani kuitenkin kasvaisi vanhaksi ja kuolisi tuntematta tarvetta seurustella sen kanssa.


Chapter 81. Proof of simplicity

In English - Chapter 81. Proof of simplicitySuomeksi - Luku 81. Yksinkertaisuuden todistus
Honest words are not high and mighty, mighty and high words are not reliable.

The man of Tao does not argue.

Those who argue are not skilled in the Tao.

Those who know it are not scholars. The scholars don’t know it.

A wise man does not amass treasures.

The more he spends on others the more he himself has.

The more he gives to others the richer he becomes.

This is the heavenly Tao that passes through all things, but offends no-one.

This is the wise man’s Tao that acts but does not fight.

END OF THE BOOK OF THE WAY OF THE VIRTUE
Vilpittömät sanat eivät ole korskeita, korskeat sanat eivät ole luotettavia.

Taon mies ei väittele.

Jotka väittelevät, eivät ole Taossa taitavia.

Jotka tuntevat sen, eivät ole oppineita. Oppineet eivät sitä tunne.

Viisas ei aarteita kasaa.

Mitä enemmän hän toisille tuhlaa, sitä enemmän hänellä itsellään on.

Mitä enemmän hän muille antaa, sitä rikkaammaksi hän tulee.

Tämä on taivaallinen Tao, joka tunkee kaiken läpi, mutta ei loukkaa ketään.

Tämä on viisaan miehen Tao, joka toimii, mutta ei taistele.

HYVEEN TIEN KIRJAN LOPPU.

End of the Book of the Way of Virtue

Yin Yang taijitu (symbol)
Yin Yang Taijitu. 太極圖 – Diagram of the Ultimate Power. Uploaded by Klem. Copyright: PD-ancient.

English translations as individual chapters posted one-by-one as blog posts. Please be aware that I made minor error corrections and improvements when I posted these in side-by-side view on this page that have not been made to these individual posts:

 1. Chapter 1. Definition of Tao
 2. Chapter 2. Becoming perfect
 3. Chapter 3. Calming people
 4. Chapter 4. Innocent
 5. Chapter 5. The value of emptiness
 6. Chapter 6. The origin of beings
 7. Chapter 7. Concealing light
 8. Chapter 8. The inexpensive nature
 9. Chapter 9. Building equality
 10. Chapter 10. What is possible
 11. Chapter 11. Usefulness of emptiness
 12. Chapter 12. Closing doors
 13. Chapter 13. Stopping from falling to low places
 14. Chapter 14. Praising emptiness
 15. Chapter 15. Portraying virtue
 16. Chapter 16. Going home
 17. Chapter 17. Being natural
 18. Chapter 18. Mending
 19. Chapter 19. Returning to nature
 20. Chapter 20. Remaining distant
 21. Chapter 21. Empty spring
 22. Chapter 22. Lifting the little ones
 23. Chapter 23. Not joining
 24. Chapter 24. The honor that is not desirable
 25. Chapter 25. Grasping emptyness
 26. Chapter 26. Virtue of worthyness
 27. Chapter 27. Utility of skillfulness
 28. Chapter 28. Becoming a child
 29. Chapter 29. Idleness
 30. Chapter 30. Removing self from battle
 31. Chapter 31. Ending war
 32. Chapter 32. Rational virtue
 33. Chapter 33. Distinguishing virtue
 34. Chapter 34. The perfect state
 35. Chapter 35. The virtue of benevolence
 36. Chapter 36. Concealed concent
 37. Chapter 37. Of governance
 38. Chapter 38. Of virtue
 39. Chapter 39. At the source of the spring
 40. Chapter 40. Declining work
 41. Chapter 41. The similar and the different
 42. Chapter 42. Changes in Tao
 43. Chapter 43. Unlimited utility
 44. Chapter 44. Staying silent
 45. Chapter 45. Boundless virtue
 46. Chapter 46. Limiting lust
 47. Chapter 47. Looking far
 48. Chapter 48. The trouble with knowledge
 49. Chapter 49. The virtue of concession
 50. Chapter 50. Life’s value
 51. Chapter 51. Recommending virtue
 52. Chapter 52. Returning to origin cause
 53. Chapter 53. Growing of clarity
 54. Chapter 54. The root and the branches
 55. Chapter 55. Marvelous harmony
 56. Chapter 56. Wondrous virtue
 57. Chapter 57. Right government
 58. Chapter 58. To allow others to heal themselves
 59. Chapter 59. Protecting Tao
 60. Chapter 60. Filling the throne
 61. Chapter 61. Virtue of humbleness
 62. Chapter 62. The practical Tao
 63. Chapter 63. Looking ahead
 64. Chapter 64. Caring for the lowly ones
 65. Chapter 65.  The simple virtue
 66. Chapter 66. Placing yourself last
 67. Chapter 67. Three precious things
 68. Chapter 68. Imitating the heaven
 69. Chapter 69. Using the highly virtue
 70. Chapter 70. The difficulty of becoming known
 71. Chapter 71. The disease of ignorance
 72. Chapter 72. Loving yourself
 73. Chapter 73. Freedom of action
 74. Chapter 74. The mistake of governance
 75. Chapter 75. The evil of greed
 76. Chapter 76. The danger of power
 77. Chapter 77. The Heavenly Tao
 78. Chapter 78. Embracing the truth
 79. Chapter 79. Keeping promise
 80. Chapter 80. Standing alone
 81. Chapter 81. Proof of simplicity

Finnish original at Wikisource under copyleft license CC-BY-SA 3.0

 1. Taon määritys
 2. Täydelliseksi tuleminen
 3. Ihmisten tyynnyttäminen
 4. Syytön
 5. Tyhjyyden arvo
 6. Olioiden alku
 7. Valon salaaminen
 8. Huokea luonto
 9. Yhdenvertaisuuden rakentamista
 10. Mikä on mahdollista
 11. Tyhjyyden hyöty
 12. Ovien sulkeminen
 13. Lankeemisen estäminen
 14. Tyhjyyden ylistäminen
 15. Hyveen esittäminen
 16. Kotiinmeno
 17. Luonnollisena oleminen
 18. Paikkaamista
 19. Luontoon palaaminen
 20. Etäällä pysyttäytyminen
 21. Tyhjä lähde
 22. Pienten nostaminen
 23. Yhtymättömyys
 24. Kunnia, joka ei ole toivottava
 25. Tyhjyyden käsittäminen
 26. Arvokkaisuuden hyve
 27. Taitavuuden hyöty
 28. Lapseksi tuleminen
 29. Toimettomuus
 30. Taistelusta väistyminen
 31. Sodan lopettaminen
 32. Järkevä hyve
 33. Hyveen eroittaminen
 34. Täydellinen tila
 35. Hyvyyden hyve
 36. Salattu suostumus
 37. Hallitustaito
 38. Hyveestä
 39. Lähteen perillä
 40. Työstä kieltäytyminen
 41. Samanlainen ja erilainen
 42. Taon muutokset
 43. Rajaton hyödyllisyys
 44. Hiljaa pysyminen
 45. Rajaton hyve
 46. Himon hillintä
 47. Kauaksi katsominen
 48. Tiedon vaiva
 49. Myönnytyksen hyve
 50. Elämän arvo
 51. Hyveen suosittelemista
 52. Palaaminen alkusyyhyn
 53. Selvyyden kasvaminen
 54. Juuri ja oksat
 55. Ihmeellinen sopusointu
 56. Ihmeellinen hyve
 57. Oikea hallitus
 58. Sallia toisten parantaa itsensä
 59. Taon varjeleminen
 60. Valtaistuimen täyttäminen
 61. Nöyryyden hyve
 62. Käytännöllinen Tao
 63. Eteensä katsominen
 64. Huolenpito vähäisistä
 65. Yksinkertainen hyve
 66. Itsensä viimeiseksi asettaminen
 67. Kolme kallista asiaa
 68. Taivaan jäljitteleminen
 69. Ylhäisen hyveen käyttö
 70. Vaikeus tulla tunnetuksi
 71. Tietämättömyyden tauti
 72. Itsensä rakastaminen
 73. Toiminnan vapaus
 74. Hallitsemisen virhe
 75. Ahneuden paha
 76. Voiman vaara
 77. Taivaallinen Tao
 78. Totuuden omaksuminen
 79. Lupauksen pitäminen
 80. Yksinään seisominen
 81. Yksinkertaisuuden todistus

If you would like to contract me to do translations for you, you can contract me via

 1. Directly using the contact form below
 2. Baabelia.fi bidding platform
 3. Freelancer.com bidding platform
 4. Tulkkaus- ja käännöskeskus Professional Ltd interpretation and translation agency
 5. Tulkkikeskus Ästerä Ltd interpretation and translation agency
 6. P.D. Tulkkauspalvelut interpretation and translation agency